294/2002

Given i Helsingfors den 4 april 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 43 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/1991):

1 KAP.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

För begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning fastställs i denna förordning

1) maximivärden för elektriska och magnetiska fält med frekvenser över 100 kilohertz (kHz),

2) maximivärden för laserstrålning, samt

3) maximivärden för ultraviolett strålning.

I 5 § ges dessutom rekommenderade värden för elektriska och magnetiska fält med frekvenser under 100 kHz.

2 §
Tillämpningsbegränsningar

Maximivärdena och rekommendationerna i denna förordning tillämpas inte då en människa avsiktligt exponeras för icke-joniserande strålning vid en undersöknings- eller behandlingsåtgärd som ordinerats av läkare eller i vetenskaplig forskning som är övervakad av läkare och på behörigt sätt godkänd.

Maximivärdet eller rekommendationen för elektriska och magnetiska fält hindrar inte med säkerhet elektriska och magnetiska fält från att orsaka störningar i en anläggning som uppehåller kroppens livsviktiga funktioner.

3 §
Definitioner

I denna förordning och i dess bilagor avses med

1) befolkningens exponering annan exponering för icke-joniserande strålning än yrkesmässig exponering,

2) elektriska och magnetiska fält elektriska och magnetiska fält med en frekvens på 0-300 gigahertz (GHz),

3) laserstrålning koherent eller därmed jämförbar elektromagnetisk strålning vars våglängd (l) är minst 100 nm, men högst 1 mm (100 nm £ l £ 1 mm),

4) ultraviolett strålning inkoherent elektromagnetisk strålning vars våglängd är 100-400 nm,

5) kapacitiv urladdningsström effektivvärdet under en sekund av den ström som uppkommer vid en gnisturladdning eller vid kontakt mellan en elektriskt laddad människa i ett elektriskt fält och ett jordat föremål eller ett föremål i ett elektriskt fält och en människa,

6) bredbandigt fält ett elektriskt eller magnetiskt fält med flera olika frekvenser samtidigt,

7) lågfrekvent bredbandigt fält ett fält vars högsta frekvens inte i betydande mån överstiger 100 kHz,

8) högfrekvent bredbandigt fält ett fält vars högsta frekvens i betydande mån överstiger 100 kHz,

9) elektrisk fältstyrka (V/m) kvadratroten ur kvadratsumman av mot varandra vinkelräta komponenter i ett elektriskt fält, vilka mäts som samtidiga momentanvärden eller som effektivvärden över en period,

10) magnetisk fältstyrka (A/m) eller magnetisk flödestäthet (T) kvadratroten ur kvadratsumman av mot varandra vinkelräta komponenter för storheten i fråga i ett magnetiskt fält, vilka mäts som samtidiga momentanvärden eller som effektivvärden över en period. Den magnetiska fältstyrkan ändras till magnetisk flödestäthet genom multiplicering med talet 1,26·10-6 T/(A/m),

11) strömtäthet (A/m2) den ström som går genom ett ytelement dividerad med elementets area,

12) specifik absorptionsrat (W/kg) den effekt som ur det elektriska eller magnetiska fältet absorberas i vävnad, dividerad med vävnadens massa,

13) genomsnittlig specifik absorptionsrat (W/kg) den specifika absorptionsraten för hela kroppen,

14) lokal specifik absorptionsrat (W/kg) den specifika absorptionsraten i en kubisk vävnadsmassa på 10 gram,

15) lokal specifik absorption (J/kg) den energi som ur det elektriska eller magnetiska fältet absorberas i en kubisk vävnadsmassa på 10 gram, dividerad med vävnadens massa,

16) den optiska strålningens (våglängd 100 nm - 1 mm) irradians (W/m2) eller den radiofrekventa strålningens (våglängd över 1 mm) effekttäthet (W/m²) strålningseffekten på ett plant ytelement dividerad med elementets area då elementet är i en sådan position där effekten är som störst,

17) ekvivalent effekttäthet (W/m2) kvadraten på den elektriska fältstyrkan, dividerad med vågimpedansen (377 Ω) i fritt rum, eller kvadraten på den magnetiska fältstyrkan, multiplicerad med vågimpedansen i fritt rum,

18) radians (W/(m2sr)) den effekt som ytelementet utstrålar i en liten rymdvinkel, dividerad med rymdvinkeln och arean av elementets projektion vinkelrätt mot rymdvinkeln,

19) integrerad radians (J/(m2sr)) tidsintegralen av radiansen,

20) energitäthet (J/m2) tidsintegralen av irradiansen eller effekttätheten,

21) den ultravioletta strålningens effektiva energitäthet Heff(J/m2) den enligt formeln beräknade energitätheten, där Sλ är den relativa spektrala effektivitetsfaktorn som beror av våglängden λ på huden (bilaga 11) eller ögat (bilaga 12) och Hλ är den ultravioletta strålningens energitäthet inom ett smalt våglängdsband Δλ dividerad med bandbredden, samt

22) den ultravioletta strålningens effektiva irradians Eeff(W/m2) den enligt formeln beräknade irradiansen, där Sλ är den relativa spektrala effektivitetsfaktorn som beror av våglängden λ på huden (bilaga 11) eller ögat (bilaga 12) och Eλ är den ultravioletta strålningens irradians inom ett smalt våglängdsband Δλ dividerad med bandbredden.

2 KAP.

Elektriska och magnetiska fält

4 §
Allmänna krav

Elektriska och magnetiska fält får inte förorsaka människor vävnadsskador eller skadliga förändringar i livsfunktionerna.

5 §
Elektriska och magnetiska fält med en frekvens på högst 100 kHz

De värden som det hänvisas till i denna paragraf är rekommenderade värden som är avsedda att tillämpas vid konstruering, placering och användning av apparater och anläggningar som alstrar elektriska och magnetiska fält med en frekvens på högst 100 kHz då den tid som befolkningen exponeras för dessa fält är betydande.

Det rekommenderade värdet för flödestätheten i ett statiskt magnetiskt fält finns i bilaga 1 och de rekommenderade värdena för den inducerade strömtäthet i kroppen som orsakas av elektriska och magnetiska fält i bilaga 2.

Om den i 2 mom. avsedda strömtätheten i kroppen inte kan bestämmas med tillförlitlighet tillämpas i fråga om den elektriska och magnetiska fältstyrkan de rekommenderade värdena i bilaga 3 och i fråga om kapacitiv urladdningsström de rekommenderade värdena i bilaga 4.

Om tiden för exponeringen för ett elektriskt eller magnetiskt fält med frekvenser under 100 kHz inte är betydande tillämpas de rekommenderade värdena för strömtäthet i bilaga 2 femdubbla.

Om tiden för exponeringen för något annat än ett statisk magnetiskt fält inte är betydande och strömtätheten i kroppen inte kan bestämmas med tillförlitlighet tillämpas de rekommenderade värdena för magnetiska fält i bilaga 3 femdubbla. Om tiden för exponeringen för ett elektriskt fält inte är betydande och strömtätheten i kroppen inte kan bestämmas med tillförlitlighet tillämpas de rekommenderade värdena för elektriska fält i bilaga 3 tredubbla.

6 §
Elektriska och magnetiska fält med frekvenser över 100 kHz

Maximivärdena för den inducerade strömtäthet i kroppen, den specifika absorptionsrat och den specifika absorption som orsakas av elektriska och magnetiska fält (100 kHz - 10 GHz) finns i bilaga 5. Maximivärdet för effekttätheten av en elektromagnetisk våg (10 GHz - 300 GHz) finns i bilaga 6.

Om den inducerade strömtätheten i kroppen, den specifika absorptionsraten eller den specifika absorptionen inte kan bestämmas med tillförlitlighet skall i fråga om elektriska och magnetiska fältstyrkor samt motsvarande ekvivalenta effekttätheter tillämpas maximivärdena i bilaga 7, i fråga om kapacitiv urladdningsström maximivärdet i bilaga 8 och i fråga om inducerad ström i extremiteterna maximivärdet i bilaga 9.

7 §
Bredbandiga fält

Om exponeringen beror på ett lågfrekvent bredbandigt elektriskt eller magnetiskt fält (högst 100 kHz) kan vid fastställandet av exponeringen tillämpas förfarandena i bilagorna (förklaring 4 i bilaga 2 och förklaring 3 i bilaga 3). Om tiden för exponeringen för ett bredbandigt elektriskt eller magnetiskt fält inte är betydande och om strömtätheten i kroppen inte kan bestämmas med tillförlitlighet tillämpas de rekommenderade värdena i bilaga 3 på det sätt som anges i 5 § 5 mom.

Om exponeringen beror på ett högfrekvent bredbandigt elektriskt eller magnetiskt fält (över 100 kHz) fastställs för varje frekvens förhållandena mellan strömtäthet, ström, fältstyrka eller den ekvivalenta effekttätheten och motsvarande maximivärden och de adderas på det sätt som avses i bilaga 10. Maximivärdet överskrids om summan är större än ett.

Vid fastställandet av exponeringen beaktas inte de förändringar i strömmen och spänningen som orsakas av enstaka elapparater som ansluts till nätet eller därmed jämförbara tillfälliga och snabbt övergående förändringar i strömmen eller spänningen i elnätet.

3 KAP.

Laserstrålning

8 §
Allmänna krav

Laserstrålningen får inte orsaka vävnadsskador.

9 §
Maximivärden för laserstrålning

Energitätheten, irradiansen, radiansen och den integrerade radiansen hos laserstrålning som träffar ögat får inte överskrida värdena enligt standarden EN 60825-1.

Energitätheten och irradiansen hos laserstrålning som träffar huden får inte överskrida värdena enligt standarden EN 60825-1.

4 KAP.

Ultraviolett strålning

10 §
Allmänna krav

Strålningsexponeringen från anläggningar som alstrar ultraviolett strålning skall hållas på en sådan nivå att en kortvarig exponering inte medför akuta men för hälsan och att de men för hälsan som långvarig exponering medför är så små som möjligt.

11 §
Maximivärden för ultraviolett strålning

Den effektiva energitätheten hos ultraviolett strålning som träffar huden får inte överskrida 50 J/m2 per dygn inom våglängdsområdet 180-400 nm.

Hos ultraviolett strålning som träffar ögat får den effektiva energitätheten inte överskrida 30 J/m2 per dygn inom våglängdsområdet 180-400 nm och energitätheten 10 kJ/m2 inom våglängdsområdet 315-400 nm.

Då huden exponeras för artificiell ultraviolett strålning vid kosmetisk eller därmed jämförbar annan än av läkare ordinerad åtgärd kan riktvärdet i 1 mom. överskridas, förutsatt att

1) akuta skadeverkningar av kortvarig exponering, så som hudrodnad, inte förekommer,

2) den effektiva energitätheten hos ultraviolett strålning som träffar huden inte överskrider 5 kJ/m2 per år, samt

3) den effektiva irradiansen hos ultraviolett strålning som träffar huden inte överskrider 0,15 W/m2, separat fastställd inom våglängdsområden under 320 nm och mellan 320 och 400 nm. Den sammanlagda effektiva irradiansen för båda våglängdsområdena får inte överskrida 0,3 W/m2.

En person under 18 år bör inte exponeras för ultraviolett strålning i solarium i samband med andra än av läkare ordinerade åtgärder.

12 §
Hänvisning till standard

Utöver vad som bestäms i detta kapitel skall användningen av solarium ordnas på ett sätt som fyller kraven enligt standarden EN 60335-2-27. Om det för en åtgärd som avses i 11 § 3 mom. används annan solariumapparat än sådan som hör till UV-typ 3 skall åtgärden vidtas under övervakning av en yrkesutbildad person som är förtrogen med behandling med ultraviolett strålning.

5 KAP.

Särskilda bestämmelser

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Genom denna förordning upphävs 4 § 2 mom., som begränsar befolkningens exponering för radiofrekvent strålning, samt bilaga 2 i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 16 december 1991 om maximivärden för exponering för icke-joniserande strålning (1474/1991).

Helsingfors den 4 april 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överläkare
Mikko Paunio

Bilagor 1 - 12

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.