286/2002

Given i Helsingfors den 12 april 2002

Lag om ändring av 4 § lagen om nödcentraler

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 februari 2000 om nödcentraler (157/2000) 4 § 2 mom. som följer:

4 §
Nödcentralens uppgifter

Nödcentralen kan också sköta andra för dess verksamhetsområde lämpliga uppgifter, om de inte är till förfång för skötseln av de uppgifter som nämns i 1 mom. Sådana uppgifter i fråga om övervakning och vidarebefordran av larm som hör till tillämpningsområdet för lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) får nödcentralen dock sköta endast om ett viktigt allmänt intresse kräver det eller uppgifterna har samband med anordningar för fastighetsövervakning eller brottslarm eller motsvarande anordningar i fastigheter som en kommun eller staten äger eller besitter.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 69/2001
FvUB 24/2001
RSv 193/2001

Helsingfors den 12 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.