276/2002

Given i Helsingfors den 2 april 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 15 december 2000 om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper (1106/2000) 1 § 2 punkten underpunkt h, 3 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a samt 2 punkten underpunkt a och d samt

fogas till 1 § 2 punkten en ny underpunkt i som följer:

1 §

I denna förordning avses med


2) verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet


h) det verksamhetskapital som avses i förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital och ett minimibelopp av verksamhetskapitalet som är noll, när det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning,

i) summan av ett kreditinstituts primära och supplementära kapitalbas enligt 73 och 74 § kreditinstitutslagen (1607/1993) samt det kapitalkrav för täckning av kreditrisker som avses i 78 § i nämnda lag, när det är fråga om ett kreditinstitut eller finansiellt institut eller ett värdepappersföretag.

3 §

Det jämkade verksamhetskapitalet för ett försäkringsbolag, en försäkringsförening, en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land (ägaren) omfattar:

1) ägarens verksamhetskapital, från vilket avdragits följande poster som hänför sig därtill:

a) värdet av aktierna och andelarna i ett försäkringsföretag, ett utländskt återförsäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett försäkringsföretag i tredje land eller ett kreditinstitut eller finansiellt institut eller ett värdepappersföretag som är anknutna företag (anknutet försäkringsföretag); värdet av indirekt ägda aktier eller andelar i ett anknutet företag utgörs av de ifrågavarande aktiernas eller andelarnas värde i verksamhetskapitalet för företaget med direkt ägarintresse multiplicerat med ägarens proportionella andel i företaget med direkt ägarintresse,


2) den mot ägarens ägarandel svarande proportionella andelen av det anknutna försäkringsföretagets verksamhetskapital, från vilket avdragits följande poster som hänför sig därtill:

a) kapitallån; kapitallån beviljade av någon annan långivare än ägaren eller ett annat anknutet företag till ägaren avdras likväl endast till den del de överstiger hälften av minimibeloppet av det anknutna försäkringsföretagets verksamhetskapital; kapitallån som upptagits för viss tid avdras till den del de överstiger en fjärdedel av minimibeloppet av det anknutna försäkringsföretagets verksamhetskapital;


d) investeringar i ett annat företag som är anknutet till ägaren än ett anknutet försäkringsföretag, om det förstnämnda har investerat i poster som får ingå i verksamhetskapitalet för vilket som helst av ett till ägaren anknutet försäkringsföretag; avdraget görs dock högst till ett belopp som motsvarar det andra anknutna företagets investering i det anknutna försäkringsföretaget,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Helsingfors den 2 april 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.