230/2002

Given i Helsingfors den 27 mars 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enligt med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 24-26 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 24 och 26 § i förordning 670/1997 samt 25 § i nämnda förordning och i förordning 425/1999, som följer:

24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

1. En bils längd får inte överskrida följande värden:

a) buss (kategori M2 och M3) 13,50 m
med minst tre axlar dock 15,00 m
med ledkonstruktion dock 18,75 m
b) annan bil 12,00 m

2. En släpvagns längd får inte överskrida följande värden:

a) påhängsvagn samt egentlig släpvagn som används i en fordonskombination som är längre än 22,00 meter: från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum till ändan av släpvagnen 12,00 m
från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum horisontalt till vilken punkt som helst framför den 2,04 m
b) annan än i a-punkten avsedd släpvagn, exklusive dragstång 12,50 m

3. En fordonskombinations längd får inte överskrida följande värden:

a) kombination av personbil eller buss (kategori M) och släpvagn 18,75 m
b) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och påhängsvagn samt annan än i c- eller d-punkten avsedd fordonskombination 16,50 m
c) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 18,75 m
varav summan av lastutrymmenas yttre mått 15,65 m
och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 16,40 m
d) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och två- eller fleraxlad egentlig släpvagn eller kombination av lastbil, dolly och påhängsvagn eller kombination av lastbil, påhängsvagn och därtill kopplad medelaxelsläpvagn eller egentlig släpvagn dock 25,25 m
varav summan av lastutrymmenas yttre mått med hänsyn till mätningssättet avsett i 2 mom. a punkten 21,42 m

4. Om ett tillbehör som kan lösgöras, exempelvis en box för skidor, är fäst på bussen får inte bussens och tillbehörets gemensamma längd överstiga de mått som angetts i denna paragraf.

25 §
Andra huvudmått

1. Den största tillåtna höjden på en bil och på en släpvagn är 4,20 meter. Detta mått får inte överskridas när fordonet är obelastad eller en eventuell axellyftanordning är i sitt övre läge.

2. Ett fordons största tillåtna bredd är 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på ett fordon som inte är temperaturkontrollerat och som används i en över 22,00 meter lång fordonskombination, mätt från fast struktur, samt på en buss är dock 2,55 meter. Den största tillåtna bredden på en personbil (kategori M1) är högst 2,50 meter.

3. Bredden på medelaxelsläpvagnar och egentliga släpvagnar med en största i registrering och bruk tillåten massa på högst 3,5 ton (kategori O3 och O4), får överskrida dragbilens bredd med högst 0,15 meter. Bredden hos en påhängsvagn får överskrida dragbilens bredd, mätt vid framaxeln, med högst 0,35 meter.

26 §
Vändningsförmågan hos fordonskombinationer

1. En kombination av en bil och en påhängsvagn samt en högst 18,75 meter lång kombination av en bil och en egentlig släpvagn eller en medelaxelsläpvagn skall åt båda hållen kunna röra sig 360 grader innanför ett område som avgränsas av två koncentriska cirklar så, att när fordonets yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie. En påhängsvagnskombination anses uppfylla detta krav om måttet från kopplingstappen till de fasta boggiaxlarnas mittlinje inte är större än

där

L är släpvagnens bredd.

2. En högst 22,00 meter lång kombination av en bil och en egentlig släpvagn skall kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,00 meters radie.

3. En över 22,00 meter lång kombination av en bil och en släpvagn eller två släpvagnar skall kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 2,00 meters radie. Hos en påhängsvagn eller en egentlig släpvagn som används i en sådan kombination får avståndet från kopplingstappen eller framaxelns vridningscentrum till bakaxeln eller till mittlinjen för den bakre axelgruppens fasta axlar vara högst 8,15 meter. Om släpvagnens samtliga bakaxlar är styrbara eller en del av axlarna medspårande får axelavståndet vara större inom ramen för det villkor för svängningsradie som nämns i detta moment.

4. I fall det finns axellyftanordning i en eller flera boggiaxlar som är ostyrbara eller ospårande skall det tas i beaktande vid mätning av vändningsförmågan.


1. Denna förordning träder i kraft den 4 april 2002.

2. Den bestämmelse i 25 § 2 mom. som gäller bredden på fordon som inte är temperaturkontrollerade i en över 22 meter lång kombination träder i kraft den 1 januari 2007.

3. Bussar som är i bruk när denna förordning träder i kraft och vilka inte uppfyller kraven i denna förordning får användas till utgången av 2020.

Helsingfors den 27 mars 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.