228/2002

Given i Helsingfors den 28 mars 2002

Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 12 februari 1999 om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 3 § 2 mom. 4 punkten och 8 §,

ändras 9 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom. och 13 § 2 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Rätten till överföring och pensionsrätt som överförs

Pensionsskyddscentralen får minska kapitalvärdet på den pensionsrätt som är föremål för överföring med utestående försäkringspremier enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare.

9 §
Hur överföringen genomförs

Pensionsskyddscentralen meddelar beslut om det belopp som skall överföras till Europeiska gemenskaperna och som utgörs av överföringsbeloppet och den ränta som enligt 6 § beräknas på det. Beslutet meddelas efter att de beslut som avses i 7 § har vunnit laga kraft.


12 §
Återföring av pensionsrätten

En person har rätt till återföring av pensionsrätten till arbetspensionssystemet i Finland, om personens tjänstgöring i Europeiska gemenskaperna upphör utan att han eller hon på basis av tjänstgöringen får rätt till framtida pension.

Det belopp som återförs från Europeiska gemenskaperna (återföringsbeloppet) är det kapitalvärde som motsvarar hela den pensionsrätt som intjänats enligt Europeiska gemenskapernas pensionssystem (fondöverföring).


13 §
Återföringens rättsverkningar

När det avgörs om förutsättningarna för erhållande av pension uppfylls eller när samordningsgrunden enligt 8 § lagen om pension för arbetstagare eller pensionernas maximibelopp enligt 10 § 6 mom. lagen om statens pensioner fastställs, beaktas de tjänstgöringstider och arbetsförtjänster som utgör grund för överföringsbeloppet. Som samordningsgrund kan också användas den lön som Europeiska gemenskapernas pension grundar sig på.


Denna lag träder i kraft den 4 april 2002.

Denna lag tillämpas på överföring av pensionsrätt beträffande vilken ansökan görs efter att lagen träder i kraft. Lagens 4 § 3 mom. tillämpas dock även på de i 7 § avsedda beslut som fattas efter lagens ikraftträdande även om ansökan om överföring har gjorts tidigare.

Personer som har ansökt om överföring av pensionsrätten före lagens ikraftträdande kan med Pensionsskyddscentralens tillstånd återföra den del av avgångsvederlaget enligt artikel 12 i bilaga VIII till Europeiska gemenskapernas i 1 § nämnda förordning som motsvarar det överföringsbelopp som betalats till gemenskaperna förhöjt med den beräkningsränta som avses i 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare. Ansökan om återföring av delen av avgångsvederlaget skall göras skriftligt till Pensionsskyddscentralen inom tre månader efter att personens tjänstgöring i Europeiska gemenskaperna har upphört. Rätt till återföring av pensionsrätten enligt denna bestämmelse tillkommer dock endast de personer som med Pensionsskyddscentralen har ingått ett avtal enligt 8 §, vilken upphävs genom denna lag.

RP 10/2002
ShUB 4/2002
RSv 16/2002

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.