225/2002

Given i Helsingfors den 28 mars 2002

Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 3 § 1 mom. 5 punkten, 21 § 4 mom., 32 § 1 mom., 52 § 2 mom., 60 §, 65 § 1 mom. 5 punkten, 69 a § 1 mom. och 71 § 2 mom.,

av dessa lagrum 32 § 1 mom. och 65 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 44/2000 och 69 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1387/2001, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i nämnda lag 44/2000, ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter bearbetning och saluföring av sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,


9 §
Allmänt

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. tillämpas denna lag emellertid endast på den nationella medfinansieringen då stöd beviljas för sådana gemenskapsinitiativprogram som avses i artikel 20.1 punkt a i den allmänna förordningen för strukturfonderna.

21 §
Markköpslån

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om det godtagbara anskaffningspriset och de grunder enligt vilka det bestäms.

32 §
Statsborgen

Jord- och skogsbruksministeriet eller en arbetskrafts- och näringscentral med fullmakt av jord- och skogsbruksministeriet kan på statens vägnar ställa borgen som säkerhet för kapital och ränta på lån med normala villkor och räntestödslån som beviljats landsbygdsföretag och andra stödberättigade sammanslutningar för anläggningstillgångar och driftskapital samt för andra betalningar enligt kreditvillkoren. Kapital på borgenskrediter får samtidigt vara obetalda till ett belopp av högst 80 miljoner euro. Bestämmelser om när borgen innehåller stöd och hur stödbeloppet skall beräknas utfärdas genom förordning av statsrådet. Låntagaren skall för statsborgen betala en borgensavgift som intäktsförs i gårdsbrukets utvecklingsfond. Kreditinstitutet ser till att avgiften redovisas till staten. Om avgiftens belopp och uppbärandet av den bestäms genom förordning av statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet kan genom förordning meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid uppbärande av borgensavgift.


52 §
Ränta och dröjsmålsränta på belopp som skall återbetalas

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl besluta att den i 1 mom. avsedda räntan lämnas helt eller delvis ouppburen, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

60 §
Förfarandet vid ändringssökande

I de fall som avses i 58 § kan besvärsskriften tillställas besvärsmyndigheten eller den arbetskrafts- och näringscentral vars beslut överklagas. Arbetskrafts- och näringscentralen skall sända besvärsskriften samt de handlingar som uppkommit i ärendet och sitt utlåtande över besvären till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

65 §
Användningen av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, utöver vad som ovan bestäms om användningen av dem, användas för


5) bidrag och statliga lån enligt 16, 17, 21 och 22 § samt av särskilda skäl för bidrag och statliga lån enligt 10 § 1 mom. 5 punkten delfinansierade av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket samt för stöd enligt 13 §,


69 a §
Ränta på fordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter

Utan hinder av 69 § 2 mom. och med avvikelse från 59 a § 4 mom. landsbygdsnäringslagen höjs den årliga räntan på statens försäljningsprisfordringar som uppkommit med stöd av lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) och på lån som beviljats med stöd av nämnda lag från den 1 januari 2002 till den nivå de hade den 31 december 1994, dock högst till den ränta, nedan referensräntan, som Europeiska gemenskapernas kommission använder då den bedömer om det ingår statligt stöd i ett lån som beviljats av en offentlig sammanslutning. Räntan som justerats till samma nivå som referensräntan förändras på samma sätt som referensräntan under den återstående lånetiden. Räntan stiger dock inte till följd av förändringar i referensräntan till en högre nivå än nivån den 31 december 1994. Jord- och skogsbruksministeriet skall meddela om förändringar i räntan på dessa lån i Finlands författningssamling så snart kommissionen har meddelat om förändringar i räntan.


71 §
Statens ansvar för lån och penningrörelse enligt tidigare lagstiftning

Lagens 31 § tillämpas även på lån som beviljats enligt tidigare lagstiftning. Vad som bestäms i 2 mom. i nämnda paragraf inverkar dock inte på ansvarsfördelningen mellan staten och ett kreditinstitut i fråga om förluster.


Denna lag träder i kraft den 3 april 2002.

Lagens 69 a § 1 mom. tillämpas dock från den 1 januari 2002.

RP 245/2001
JsUB 1/2002
RSv 12/2002

Helsingfors den 28 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.