220/2002

Given i Helsingfors den 21 mars 2002

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

fogas till 4 § handels- och industriministeriets förordning av den 4 juli 2000 om dietiska produkter (662/2000) ett nytt 2 mom. och till förordningen en ny 4 a § och en ny bilaga 3, som följer:

4 §
Tillsättning av näringsämnen

När näringsämnen tillsätts i en dietisk produkt, skall den slutliga produkten vara säker och i enlighet med allmänt accepterade vetenskapliga data motsvara de näringsmässiga behoven hos den speciella grupp människor som produkten är avsedd för. Livsmedelsverket kan kräva att tillverkaren eller importören lägger fram det vetenskapliga material och den information på basis av vilka tillsättningen av näringsämnen i en dietisk produkt har skett. Om materialet finns i en redan offentliggjord vetenskaplig publikation, räcker det med en hänvisning till denna publikation.

4 a §
Egenskaperna hos de näringsämnen som tillsätts

Som källor till de näringsämnen som tillsätts i dietiska produkter får användas endast sådana kemiska föreningar som nämns i bilaga 3 på det sätt som bestäms i bilagan. Dessutom skall de mer detaljerade bestämmelser som fastställts för de grupper dietiska produkter som anges i bilaga 1 beaktas.

De föreningar som tillsätts skall uppfylla de renhetskriterier som har fastställts i gemenskapslagstiftningen. I frånvaron av gemenskapsbestämmelser tillämpas sådana allmänt erkända renhetskriterier som rekommenderas av internationella organ. Nationella bestämmelser som föreskriver strängare renhetskriterier än de internationella rekommendationerna får dock förbli gällande.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. Dietiska produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får säljas fram till den 31 mars 2004, om produkterna motsvarar de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2001/15/EG (32001L0015); EGT nr L 52, 22.2.2001, s. 19.

Helsingfors den 21 mars 2002

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Handelsråd
Anna-Liisa Koskinen

Bilaga 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.