205/2002

Given i Helsingfors den 15 mars 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras 1 b och 2 punkterna i bilaga 3 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (1440/2001) som följer:Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2002.

Avgiften för 2002 bestäms med stöd av denna förordning.

Helsingfors den 15 mars 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd
Kari Paaso

BILAGA 3

ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER SOM UPPBÄRS MED STÖD AV 55 § ALKOHOLLAGEN
1b. Tillsynsavgift för partihandel med alkoholdrycker och sprit

För tillsynen över partihandel med alkoholdrycker och sprit uppbärs hos innehavare av tillverknings- och partihandelstillstånd en årlig tillsynsavgift för avgiftsperioden 1.9.–31.8. Tillsynsavgift skall betalas av varje tillståndshavare som med stöd av 27 och 30 § alkohollagen har sålt eller på annat sätt till marknaden levererat alkoholdrycker eller levererat sådana till detaljhandel eller servering som sköts av tillståndshavaren själv. Tillsynsavgift skall också betalas av varje sådan innehavare av tillverknings- eller partihandelstillstånd för sprit, som med stöd av 27 och 29 § alkohollagen har sålt eller på annat sätt levererat sprit till marknaden. Tillsynsavgiftens belopp grundar sig på den mängd alkoholdrycker och sprit som under tillsynsperioden har sålts eller på annat sätt levererats till marknaden, enligt vad som närmare bestäms nedan.

Tillsynsavgiften för partihandel består av en fast grundavgift och en tilläggsavgift som är beroende av verksamhetens omfattning.

Grundavgiften för en tillståndshavare är 220 euro.

Hos tillståndshavaren uppbärs en av verksamhetens omfattning beroende tilläggsavgift som beräknas på basis av det antal rader med data om partihandelsleveranserna som under tillsynsperioden månatligen har rapporterats till Produkttillsynscentralen. En datarad utgörs av en sådan till en viss kund hänförlig rad produktdata som definieras i Produkttillsynscentralens anvisningar om rapportering av leveransdata gällande partihandeln. Tillsynsavgiften är 85 cent/ 10 datarader.

Om tillståndshavaren har flera än ett lagringsställe, uppbärs 84 euro i tillsynsavgift för varje lagringsställe därutöver.

Om tillståndshavaren har ett av Produkttillsynscentralen godkänt egentillsynssystem, sänks den på ovan nämnt sätt beräknade tillsynsavgiften med 15 procent.

Om tillståndshavaren sänder in de för tillsynen behövliga uppgifterna på en diskett eller med linjeöverföring, enligt ett system som Produkttillsynscentralen har godkänt, sänks dessa avgifter emellertid med 15 procent.

Maximiavgiften för en tillståndshavare är emellertid 25 000 euro.

Grundavgift tillämpas inte under det första verksamhetsår för vilket tillståndshavaren debiteras (1.9.–31.8.) utan avgiften uppbärs då uteslutande på grundval av de faktiska leveransuppgifterna. Om tillsynsavgiften understiger 8,50 euro skall den emellertid inte uppbäras.

Hos den som har ett tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för högst en månad uppbärs ingen årlig tillsynsavgift.

2. Tillsynsavgift för användning som grundar sig på användningstillstånd

För tillsynen över användning av sprit och alkoholdrycker uppbärs hos innehavare av användningstillstånd en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms med ledning av tabellen samt med beaktande av tillståndshavarens inköp och import för eget bruk.

― Sprit 17 cent/l

― Alkoholdrycker 8 cent/l

Den på de ovan nämnda grunderna fastställda tillsynsavgiften avrundas nedåt till närmaste tioeurosbelopp.

Hos en innehavare av användningstillstånd uppbärs per verksamhetsställe minimibeloppet 84 euro och maximibeloppet 1 700 euro. Då sprit används för undervisningsändamål är minimiavgiften per verksamhetsställe emellertid 17 euro.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.