204/2002

Given i Helsingfors den 13 mars 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårds-ministeriet,

fogas till 3 § förordningen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i förordning 824/1999, ett nytt 6 mom., till 4 § ett nytt 2 mom. och till 14 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Studerandes rätt att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter

En studerande som avses i 1―5 mom. får dock inte tillfälligt vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter när mer än tio år har förflutit från det att studierna inleddes.

4 §
Rätt att vara verksam som legitimerad yrkesutbildad person i vissa fall

Den som genomgått den utbildning som avses i 1 mom. kan av särskilda skäl på ansökan få tillstånd av rättsskyddscentralen för hälsovården att i högst två år på de villkor som rättsskyddscentralen fastställer tillfälligt vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter vid en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården redan innan han eller hon med helt godkänt resultat genomfört de tilläggsstudier eller genomgått det förhör som avses i 1 mom.

14 §
Kompetens och språkkunskaper som krävs av en medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Den som genomgått den utbildning som avses i 1 mom. kan av särskilda skäl på ansökan få tillstånd av rättsskyddscentralen för hälsovården att i högst två år på de villkor som rättsskyddscentralen fastställer tillfälligt vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter vid en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården redan innan han eller hon med helt godkänt resultat genomgått det förhör som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 mars 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd
Marja-Liisa Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.