179/2002

Given i Helsingfors den 8 mars 2002

Lag om ändring av lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 november 1995 om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) 6 § 1 mom. 6 punkten och 22 §, samt

fogas till 11 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 18 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

6 §
Rätt att få uppgifter ur vissa myndigheters register

Huvudstaben har rätt att utan hinder av sekretessplikten få sådana uppgifter som den behöver för skötseln av de åligganden som anges i 1 §


6) ur polisens personregister, uppgifter för bedömning av en persons lämplighet att tjänstgöra inom försvarsförvaltningen och för i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda säkerhetsutredningar.


11 §
Säkerhetsdataregistret

I säkerhetsdataregistret införs också uppgifter om i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar, be-gränsade säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar som huvudstaben gjort, identitetsuppgifter för den som utredningen gäller samt den tidpunkt då en sådan utredning lämnades.


18 §
Den tid uppgifter skall bevaras

Uppgifter i säkerhetsdataregistret om normala säkerhetsutredningar, begränsade säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar utplånas inom ett år efter att en ny motsvarande utredning har lämnats och i vilket fall som helst senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades.


22 §
Säkerhetsutredningar

När huvudstaben gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs av huvudstaben samt rätt att få uppgifter som finns i justitieförvaltningens datasystem med uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning samt uppgifter i domslutssystemet. Angående huvudstabens rätt att få andra uppgifter som den kan använda i normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar bestäms särskilt.

När huvudstaben gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs av huvudstaben samt rätt att få uppgifter som finns i justitieförvaltningens datasystem med uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning samt uppgifter i domslutssystemet, samt sådana andra uppgifter som huvudstaben har rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 43/2001
FvUB 26/2001
RSv 197/2001

Helsingfors den 8 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.