178/2002

Given i Helsingfors den 8 mars 2002

Lag om ändring av lagen om polisens personregister

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) 20 § 6 mom, sådant det lyder i lag 4/1998,

ändras 1 b § 2 mom., 23 och 24 b § samt 24 d § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 1 b § 2 mom. samt 24 b § och 24 d § 1 mom. i nämnda lag 4/1998 samt 23 § delvis ändrad i sistnämnda lag och i lag 658/1998, samt

fogas till 1 b §, sådan den lyder i nämnda lag 4/1998, ett nytt 4 mom. och till 3 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 b §
Datasystemet för förvaltningsärenden

Delregister inom datasystemet för förvaltningsärenden är

1) vapentillståndsregistret,

2) identitetskortsregistret,

3) passregistret,

4) kontrollkortsregistret,

5) registret för identifiering av utlänningar,

6) väktarregistret,

7) ordningsmannaregistret, samt

8) den lokala polisens säkerhetsutredningsregister.


I den lokala polisens säkerhetsutredningsregister införs förutom identitetsuppgifter för den som utredningen gäller också en anteckning om att han eller hon har varit föremål för en i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedd begränsad säkerhetsutredning samt den tidpunkt då utredningen lämnades och andra uppgifter som behövs för att specificera utredningen.

3 §
Skyddspolisens funktionella datasystem

I skyddspolisens funktionella datasystem införs också uppgifter om en i lagen om säkerhetsutredningar avsedd normal säkerhetsutredning och en omfattande säkerhetsutredning som skyddspolisen gjort, identitetsuppgifter för den som utredningen gäller och den tidpunkt då utredningen lämnades.


23 §
Säkerhetsutredningar

När polisen gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter som införts i datasystemet för polisärenden, datasystemet för förvaltningsärenden och skyddspolisens funktionella datasystem och rätt att få uppgifter som finns i justitieförvaltningens datasystem med uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning samt uppgifter i domslutssystemet. Angående polisens rätt att få andra uppgifter som kan användas i normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar bestäms särskilt.

När polisen gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i datasystemet för polisärenden och rätt att få uppgifter som finns i justitieförvaltningens datasystem med uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning samt uppgifter i domslutssystemet, samt sådana andra uppgifter som polisen har rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

24 b §
Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens funktionella datasystem

Uppgifter som gäller en person utplånas ur skyddspolisens funktionella datasystem då 25 år förflutit sedan den sista uppgiften infördes. Uppgifter i nämnda datasystem om en normal säkerhetsutredning och en omfattande säkerhetsutredning utplånas inom ett år efter att en ny motsvarande utredning har lämnats, och i vilket fall som helst senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades.

24 d §
Utplåning av uppgifter ur datasystemet för förvaltningsärenden

Ur databasen inom datasystemet för förvaltningsärenden och dess separata delregister utplånas uppgifter enligt följande:

1) ur identitetskorts-, pass-, väktar- och ordningsmannaregistret uppgifterna om tillstånd då tio år har förflutit sedan utgången av tillståndets giltighetstid samt uppgifter om avslag på ansökan, uppgifter om återkallelse, hinder och anmärkningar samt uppgifter om utlåtanden då tio år har förflutit sedan ansökan avslogs, anteckning gjordes om återkallelse, hinder eller anmärkning eller utlåtande lämnades,

2) ur kontrollkortsregistret då fem år har förflutit sedan uppgiften infördes,

3) ur registret för identifiering av utlänningar då tio år har förflutit sedan registreringen eller då ett år har förflutit sedan den registrerade beviljades finskt medborgarskap, samt

4) ur den lokala polisens säkerhetsutredningsregister inom ett år efter att en ny begränsad säkerhetsutredning har lämnats och i vilket fall som helst senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades.Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 43/2001
FvUB 26/2001
RSv 197/2001

Helsingfors den 8 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.