131/2002

Given i Helsingfors den 21 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till utlänningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras bilaga 1 till utlänningsförordningen av den 18 februari 1994 (142/1994), sådan bilagan lyder i förordning 538/1999, som följer:

Bilaga 1

BOKSTAV- OCH SIFFERKOMBINATION SOM BETECKNAR VISTELSENS NATUR (STATUS) I UPPEHÅLLSTILLSTÅND OCH VISUM

GRUPP A

Till denna grupp hör personer som beviljats tillstånd till vistelse av permanent karaktär i landet. Efter att en sådan person har vistats i landet två år utan avbrott med status A kan han eller hon beviljas permanent uppehållstillstånd.

A.1 Uppehållstillståndet har beviljats på grund av finsk härkomst eller något annat band till Finland.

A.2 Uppehållstillståndet har beviljats på grund av ett sådant behov av yrkeskunnig arbetskraft som uppskattas bli långvarigt.

A.3 Personen har beviljats asyl (UtlL 30 §), uppehållstillstånd på grund av behov av skydd (UtlL 31 §), uppehållstillstånd inom ramen för flyktingkvoten eller uppehållstillstånd på grund av andra vägande humanitära skäl (UtlL 18 § 1 mom. 4 punkten).

A.4 Andra än ovan avsedda personer vars vistelse i landet är av permanent karaktär.

A.5 En familjemedlem till en person som hör till grupp A eller till en finsk medborgare då uppehållstillståndet har beviljats enbart på grund av att hans eller hennes familjemedlem vistas i landet.

GRUPP B

Till denna grupp hör personer som beviljats tillstånd till tidsbegränsad vistelse. På grund av syftet med vistelsen beviljas de inte permanent uppehållstillstånd efter att ha vistats i landet två år utan avbrott med ett tillstånd med status B.

B.1 Uppehållstillståndet har beviljats för arbete, näringsidkande eller yrkesutövning.

Arbetstagare samt näringsidkare och yrkesutövare som har vistats i landet två år utan avbrott med ett tillstånd med status B.1 överförs till grupp A.2 om näringsverksamheten, yrkesutövningen eller arbetet fortsätter.

B.2 Uppehållstillståndet har beviljats för studier.

B.3 Personen vistas eller arbetar tillfälligt i landet.

B.4 En familjemedlem till en person som hör till grupp B då uppehållstillståndet har beviljats enbart på grund av att hans eller hennes familjemedlem vistas i landet.

B.5 Uppehållstillstånd har beviljats på grund av tillfälligt skydd (34 e § UtlL).

GRUPP D

Till denna grupp hör personer som inte kan sändas tillbaka till sitt hemland tillfälligt. På grund av syftet med vistelsen beviljas de inte permanent uppehållstillstånd efter att ha vistats i landet två år utan avbrott med ett tillstånd med status D.

D.1 Uppehållstillståndet har beviljats för tidsbegränsad vistelse i landet, eftersom personen inte kan avvisas eller utvisas på grund av situationen i hem- eller vistelsestaten eller på grund av att myndigheterna i staten i fråga förhåller sig negativt till att ta emot honom eller henne.

Om förutsättningar för beviljande av uppehållstillstånd alltjämt föreligger efter att personen har vistats i landet två år utan avbrott, kan ett nytt uppehållstillstånd med status A.4 beviljas.

D.2 En familjemedlem till en person som hör till denna grupp då uppehållstillståndet har beviljats enbart på grund av att hans eller hennes familjemedlem vistas i landet. Denna status används enbart för familjemedlemmar som redan vistas i landet.

GRUPP F

Till denna grupp hör personer som har anlänt till landet för att vistas här en kort tid (högst tre månader) och som har beviljats visum.

F.1 Turister.

F.2 Representanter för affärsliv, kultur, vetenskap och konst.

F.3 Deltagare i internationella sammankomster.

F.4 Personer som deltar i inträdesförhör till läroinrättningar.

F.5 Personer som med stöd av 18 § utlänningsförordningen eller arbetsministeriets föreskrift M 1/96 är befriade från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

F.6 Andra personer som kommer till landet för högst tre månader.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002

Helsingfors den 21 februari 2002

Inrikesminister
Ville Itälä

Regeringsrådet
Riitta Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.