128/2002

Given i Helsingfors den 14 februari 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 2 mom. lagen den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/1993), sådant det lyder i lag 16/1997:

1 §

I bilagan till denna förordning finns en företeckning över exempel på sådana för unga arbetstagare farliga arbeten som endast får utföras på de villkor som anges i 4 § förordningen om skydd för unga arbetstagare (508/1986).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Genom denna förordning upphävs arbetsministeriets beslut av den 23 oktober 1996 om arbeten som är farliga för unga arbetstagare (756/1996) jämte ändringar.

Rådets direktiv 94/33/EG; EGT nr L 216, 20.8.1994, s. 12

Helsingfors den 14 februari 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Bilaga

Förteckning över Exempel PÅ arbeten som är farliga för unga arbetstagare

1. Mekaniska riskfaktorer

Särskild risk som åsamkas av mekaniska riskfaktorer kan föreligga vid arbete med följande maskiner, anordningar och arbetsredskap:

1) laseranläggningar som tillhör klasserna 3 A, 3 B och 4, cirkelsågar, klingsågar, bandsågar, hyvelmaskiner, motorsågar, fräsmaskiner, kantpressar och andra saxar som drivs med motsvarande maskinkraft, krossmaskiner med öppna svalg, sandspridare, pelarborrmaskiner, vinkelslipmaskiner, metallsvarvar, gassvetsningsanordningar och gasskärvningsanordningar, spikpistoler som drivs med tryckluft eller motsvarande och andra motsvarande maskiner, anordningar och arbetsredskap, med vilka man av egen ovarsamhet kan åstadkomma ett allvarligt olycksfall i arbete,

2) traktorer som inte har skyddshytt eller som är försedda med vinsch, lastkran, grävmaskin eller front- eller baklastare, eller till vilka har anslutits en arbetsmaskin som behöver särskild kraftöverföring, truckar med undantag av långsamma s.k. låglyfttruckar som används för varutransport, jordförflyttningsmaskiner, skogsmaskiner, skördetröskor, torvupptagningsmaskiner, samt i krävande förhållanden snöskotrar och terrängbilar,

3) som förare, signalman eller skötare av maskindrivna lyft- och transportanordningar med undantag av manövrering av en stationärt installerad hiss med tryckknapp samt användning av lyftanordning, lyftblock eller motsvarande för lyftning av eget arbetsstycke,

4) personlyftanordningar och sky-liftar.

2. Kemiska riskfaktorer

I arbetet kan föreligga särskild kemisk risk när man i riskabel mängd exponeras för följande ämnen och preparat:

1) Ämne eller preparat som klassificeras i enlighet med en i 19 § kemikalielagen (744/1989) avsedd förordning av social- och hälsovårdsministeriet eller den förteckning över farliga ämnen som avses i 11 § kemikalielagen,

a) mycket giftigt och märks med varningssymbolen T och med fraserna R26 (Mycket giftig vid inandning.), R27 (Mycket giftigt vid hudkontakt.), R28 (Mycket giftigt vid förtäring.), eller R39 (Risk för mycket allvarliga bestående skador.) som anger fara,

b) giftigt och märks med varningssymbolen T och med fraserna R23 (Giftigt vid inandning.), R24 (Giftigt vid hudkontakt.), R25 (Giftigt vid förtäring.), R39 (Risk för mycket allvarliga bestående skador.) eller R48 (Allvarlig hälsorisk efter långvarig exponering.) som anger fara,

c) hälsoskadligt och märks med varningssymbolen Xn och med frasen R48 (Allvarlig hälsorisk efter långvarig exponering.) som anger fara,

d) frätande och märks med varningssymbolen C och med fraserna R35 (Starkt frätande.) eller R34 (Frätande.) som anger fara,

e) explosivt och märks med varningssymbolen E och med fraserna R2 (Explosionsfarligt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.) eller R3 (Mycket explosionsfarligt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.) som anger fara,

f) hälsoskadligt och märks med varningssymbolen Xn och med frasen R39 (Risk för mycket allvarliga bestående skador.) som anger fara,

g) hälsoskadligt och märks med varningssymbolen Xn och med frasen R40 (Risk för bestående skador.) som anger fara,

h) sensibiliserande och märks med varningssymbolen Xn och med frasen R42 (Kan ge sensibilisering vid inandning.) som anger fara,

i) sensibiliserande och märks med varningssymbolen Xi och med frasen R43 (Kan ge sensibilisering vid hudkontakt.) som anger fara,

j) cancerframkallande och märks med varningssymbolen T och med frasen R45 (Kan ge cancer.) som anger fara,

k) mutagent och märks med varningssymbolen T och med frasen R46 (Kan ge ärftliga genetiska skador.) som anger fara,

l) reproduktionsstörande (verkningar på fertiliteten) och märks med varningssymbolen T och med frasen R60 (Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.) som anger fara,

m) reproduktionsstörande (störningar i utvecklingen) och märks med varningssymbolen T och med frasen R61 (Kan ge fosterskador.) som anger fara och

n) irriterande och märks med varningssymbolen Xi och med någon av fraserna R12 (Ytterst brandfarligt.), R42 (Kan ge sensibilisering vid inandning.) eller R43 (Kan ge sensibilisering vid hudkontakt.) som anger fara.

2) Ämne eller preparat, som avses i statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (716/2000).

3) Bly och dess föreningar i den mån de upptas i människans organism.

4) Asbest och

5) Tobaksrök i omgivningen.

3. Fysikaliska riskfaktorer

Vid följande arbeten kan särskild fysikalisk risk föreligga:

a) arbete där kraftigt buller kan medföra risk för hörselskada,

b) arbete med kraftigt vibrerande arbetsmaskiner,

c) arbete där man kan exponeras för hälsorisker på grund av kyla eller hetta och

d) arbete i särskilt högt eller lågt lufttryck.

4. Elektriska riskfaktorer

Särskild elektrisk risk kan föreligga vid spänningsarbete och vid arbete i närheten av oisolerade spänningsförande delar och vid service och reparation av starkströmsapparater och hissar.

5. Fysisk överansträngning

Risk för fysisk överansträngning kan föreligga vid lyftarbete, där lastens vikt kontinuerligt överstiger 20 kg för män och 15 kg för kvinnor samt vid annat ensidigt belastande arbete.

6. Biologiska riskfaktorer

Särskild risk kan föreligga vid arbete där man kan exponeras för en biologisk agens som förorsakar allvarligt insjuknande.

7. Vissa arbeten

Särskild risk för olycksfall eller men för hälsan kan föreligga också vid följande arbeten:

1) vid arbete under jorden i gruvor eller schakt eller i förhållanden där det annars finns risk för ras och kollaps,

2) vid sprängningsarbete och övrig hantering av explosiva varor,

3) vid arbete i direkt anslutning till lastning och lossning av fartyg,

4) vid förande av rälsfordon på järnväg och i spårbunden trafik samt växel- och ordningsarbeten på bangårdar,

5) vid service, rengörings- och reparationsarbete som orsakar risk,

6) vid besiktning, service och reparation av tryckluftsanordningar som underställts myndigheternas tillsyn,

7) vid rivning av byggnader,

8) vid tankarbete där det finns risk för kvävning och liknande fara,

9) vid stolp- och terrängarbete och vid annat arbete till vilket hänför sig en uppenbar risk att falla ned,

10) vid arbete med farliga djur,

11) vid skötsel av försöksdjur,

12) vid hantering för tillverkning, lagring eller användning av anordningar som innehåller gaser under tryck eller kondenserade eller upplösta gaser,

13) vid arbete där tempot bestäms av en maskin och för vilket betalas prestationslön.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.