124/2002

Given i Helsingfors den 14 februari 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den myndighet som beviljar kompetensbrev för laddare och om den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. lagen den 25 februari 2000 om laddare (219/2000):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om den myndighet som beviljar kompetensbrev för sådana laddare (sprängare, laddare, överladdare) som avses i förordningen om kompetensbrev för laddare (122/2002) och om den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev för laddare.

2 §
Myndighet som beviljar kompetensbrev

Den myndighet som social- och hälsovårdsministeriet har förordnat enligt 2 § lagen om laddare (219/2000) är Tavastlands arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå.

3 §
Laddarkurser

Den som ansöker om kompetensbrev skall innan han eller hon kommer till tentamen som leder till examen för laddare bli godkänd i laddarkursen.

På laddarkurser undervisas i grundläggande färdigheter som hänför sig till laddarens arbete. Grundkursen för laddare omfattar 280 och kursen för överladdare 160 lektioner. Minimilängden för grundkursen för sprängare fastställs per sprängargrupp.

4 §
Repetitionskurser

Den repetitionskurs som avses i 11 § 1 mom. förordningen om laddare om fattar åtta lektioner.

Den som ansöker om förnyande av kompetensbrev skall anmäla sig till repetitionskursen senast två månader innan kompetensbrevet upphör att gälla.

5 §
Kursledare

En erfaren överladdare kan vara verksam som ledare för laddarkursen och repetitionskursen. Också en erfaren laddare kan vara verksam som ledare för grundkursen för sprängare och för den repetitionskurs som enbart är avsedd för sprängare.

6 §
Examensavgifter och ersättningar

Den som förrättar förhör på kursen kan ta ut en examensavgift på 50 euro hos den sökande. Om examen på den sökandes begäran sker annanstans än på examinatorns hem- eller tjänstgöringsort, kan examinatorn dessutom ta ut en ersättning för resekostnaderna.

7 §
Anmälan som skall göras till nämnden för laddarutbildning

Ledaren för laddarkursen skall i god tid innan kursen inleds till nämnden för laddarutbildning meddela kursprogrammet, en beskrivning av undervisningsredskapen och undervisningsförhållandena, utbildarna för kursen och uppskattat elevantal.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002. Förordningens 2 § träder dock i kraft först den 1 augusti 2002.

Helsingfors den 14 februari 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.