107/2002

Given i Helsingfors den 14 februari 2002

Statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 119 § 2 mom. grundlagen av den 11 juni 1999:

1 §
Delegationen

För att leda och främja det vetenskapliga forskningsarbete som hör samman med det militära försvaret och med försvarets stöd till samhällets krisberedskap finns underställd försvarsministeriet försvarets vetenskapliga delegation.

2 §
Uppgifter

Delegationens uppgift är

1) att främja forskningsverksamhet som gäller totalförsvaret,

2) att upprätthålla kontakt med instanser som producerar och behöver forskningsverksamhet på totalförsvarets område,

3) att ta initiativ och göra framställningar om finansiering för genomförande av forskningsprojekt och att sörja för uppföljningen av projekten och informationen om resultaten,

4) att ge utlåtanden i frågor som hör till delegationens uppgifter, samt

5) att utföra andra uppgifter som försvarsministeriet tilldelar den.

3 §
Sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder. Delegationen består av en ordförande och sju medlemmar som representerar olika vetenskapsområden samt ett behövligt antal medlemmar som representerar myndigheterna. Varje medlem har dessutom en personlig suppleant.

Ordföranden skall representera allmän kännedom om vetenskaplig forskningsverksamhet. Medlemmarna representerar forskningsområden till vilka hör informationsteknik, elektronik, andra tekniska vetenskaper, naturvetenskap, förvaltningsvetenskap och ekonomiska vetenskaper, beteendevetenskap, statsvetenskap, medicin eller andra vetenskapsområden som är viktiga med tanke på totalförsvaret.

De medlemmar som representerar myndigheterna förordnas bland personer som företräder försvarsförvaltningen, säkerhets- och försvarskommittén, försvarsekonomiska planeringskommissionen, polis- och räddningsväsendet och vid behov också andra områden som hör till totalförsvaret.

Om ordföranden, en annan medlem eller en suppleant i delegationen avgår eller avlider under mandattiden förordnar försvarsministeriet i stället för honom eller henne en ny ordförande, medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.

4 §
Organisering av verksamheten

Delegationen väljer inom sig en viceordförande. Delegationen har en generalsekreterare och andra sekreterare. Generalsekreteraren förordnas av förvarsministeriet på framställning av delegationen. De övriga sekreterarna anställs av delegationen.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden på kallelse av viceordföranden. Delegationen är beslutför när förutom mötesordföranden minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Delegationen kan tillsätta lokal- och expertsektioner.

5 §
Tillämpningen av kommittébestämmelserna och grunderna för vissa arvoden och ersättningar

Om delegationen gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens kommittéer. Om grunderna för arvoden som betalas till experter beslutar försvarsministeriet.

I fråga om ersättning för resekostnader iakttas statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 4 november 1965 om försvarets vetenskapliga delegation (582/1965) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 2002

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Seppo Paasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.