74/2002

Given i Helsingfors den 1 februari 2002

Lag om ändring av 16 § sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/1987) 16 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1696/1992, som följer:

16 §
Främjande av sysselsättningen av arbetslösa och arbetskraftsservicens förstahands- karaktär

Om en arbetssökande inte har kunnat sysselsättas så som avses i 1 mom. eller genom sådana effektiverade åtgärder som hans eller hennes individuella situation förutsätter, kan hans eller hennes sysselsättande stödas med hjälp av sysselsättningsanslag enligt vad som föreskrivs i denna lag och genom förordning. Arbetskraftsmyndigheterna skall vid sysselsättning genom sysselsättningsanslag ge de arbetssökande vilkas behov av arbete är störst företräde. Sysselsättningsanslagen skall särskilt inriktas på sysselsättning av unga, långtidsarbetslösa och handikappade, förebyggande av långtidsarbetslöshet och främjande av en regionalt balanserad sysselsättning. Enligt de anslag som anvisats i statsbudgeten kan av sysselsättningsanslagen beviljas stöd även för sysselsättning av andra arbetslösa och för annat främjande av sysselsättningen.Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

RP 169/2001
ShUB 38/2001
RSv 171/2001

Helsingfors den 1 februari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.