73/2002

Given i Helsingfors den 1 februari 2002

Lag om ändring av 15 och 19 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 15 § 4 mom. och 19 § 6 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 15 § 4 mom. i lag 19/1982 och 19 § 6 mom. i lag 350/1996, som följer:

15 §

Dagpenning betalas högst till utgången av den kalendermånad under vilken den försäkrade fyller 65 år eller vilken omedelbart efterföljs av en sådan månad vid vars ingång den försäkrade börjar uppbära arbetslöshetspension.


19 §

En försäkrad som åtnjuter arbetslöshetspension eller som har rätt till invaliditetspension som beviljats med stöd av 22 § 1 mom. folkpensionslagen (347/1956), har inte rätt till dagpenning för den tid för vilken han eller hon har rätt till pensionen. En försäkrad har dock rätt till dagpenning om han eller hon blir oförmögen att utföra det arbete som han eller hon utförde under pensioneringen omedelbart innan han eller hon blev arbetsoförmögen. Dagpenningens belopp räknas då ut på grundval av arbetsinkomsterna från detta arbete på det sätt som bestäms i 16 och 17 §.Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

RP 169/2001
ShUB 38/2001
RSv 171/2001

Helsingfors den 1 februari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.