70/2002

Given i Helsingfors den 1 februari 2002

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 20 § 1 mom. 2 punkten underpunkt a, 22 § 4 och 5 mom., 39 § 4 mom. och 77 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § 1 mom. 2 punkten underpunkt a, 22 § 4 och 5 mom. och 39 § 4 mom. i lag 837/1998 samt 77 § 1 mom. i lag 1061/2001, som följer:

20 §

I folkpension betalas


2) invaliditetspension:

a) till en arbetsoförmögen person som inte har fyllt 65 år, till den som inte har fyllt 20 år likväl endast under de förutsättningar som anges i 39 § 4 mom.,


22 §

Om en pensionstagare, i vars hälsotillstånd ingen väsentlig förändring inträffat och som uppbär i 1 mom. avsedd full invaliditetspension som beviljats tills vidare, börjar förvärvsarbeta och förtjänar 588,66 euro eller mer i månaden, får han eller hon inte pension för tiden i arbete, utan pensionen lämnas vilande. Med full invaliditetspension likställs en pension vars belopp avviker från beloppet av full pension av orsaker som följer av 25 b §. Sådana i 26 § avsedda familje- och försörjningspensioner som en person uppbär beaktas inte när det avgörs om han eller hon anses uppbära sådan full invaliditetspension som kan lämnas vilande. Pensionen kan lämnas vilande för en tid av minst sex månader och högst fem år.

Den vars invaliditetspension är vilande betraktas under denna tid inte som pensionstagare. Till en person vars pension har lämnats vilande enligt 4 mom. betalas för den tid pensionen är vilande, dock för en tid av högst 24 månader, sådant handikappbidrag som nämns i 2 § 3 mom. lagen om handikappbidrag (124/1988). Betalning av vilande pension börjar på nytt, förutsatt att arbetet har upphört eller förvärvsinkomsterna har minskat så att de understiger inkomstgränsen enligt 4 mom. Om krav på återupptagen betalning av en vilande pension inte har framställts i en anmälan till pensionsanstalten inom fem år efter att pensionen lämnades vilande, anses det utan särskilt beslut att pensionen upphört.


39 §

För den som inte fyllt 20 år uppkommer rätten till invaliditetspension tidigast vid ingången av månaden efter den under vilken hans eller hennes rätt till rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning upphörde. Den vars rehabilitering fortsätter när han eller hon fyller 20 år har inte heller rätt till pension förrän rehabiliteringen eller betalningen av rehabiliteringspenning har upphört. Med avvikelse från vad som bestäms ovan kan pension dock beviljas en person som enligt utredningar inte anses ha möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering eller vars yrkesinriktade rehabilitering avbrutits eller upphört som resultatlös på grund av sjukdom.


77 §

De förmåner som avses i denna lag och grunderna för fastställande av dem binds vid förändringar i prisnivån på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001), med undantag för förvärvsinkomst enligt 22 § 4 mom. och beloppet enligt 30 a § 3 mom. i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

RP 169/2001
ShUB 38/2001
RSv 171/2001

Helsingfors den 1 februari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.