63/2002

Given i Helsingfors den 28 januari 2002

Handels- och industriministeriets förordning om införande av detekteringsmedel i plastiska sprängämnen

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 a § lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/1953), sådan den lyder i lag 990/2001:

1 §

Denna förordning gäller plastiska sprängämnen som

1) innehåller ett eller flera högexplosiva ämnen som i sin rena form har ett ångtryck som understiger 10-4 Pa vid en temperatur av 25 °C,

2) sammansätts med bindningsmaterial, och

3) kan formas vid normal rumstemperatur.

2 §

I samband med tillverkningen skall i plastiska sprängämnen införas detekteringsmedel enligt 2 mom. på sådant sätt att medlet sprids homogent i sprängämnet och koncentrationen av detekteringsmedel i den färdiga produkten är åtminstone den minimikoncentration som anges i 2 mom.

I 1 mom. avsedda detekteringsmedel är:

1) etylenglykoldinitrat (EGDN), minimikoncentration 0,2 vikt-%,

2) 2,3-dimetyl-2,3-dinitrobutan (DMNB), minimikoncentration 0,1 vikt-%,

3) para-mononitrotoluen (p-MNT), minimikoncentration 0,5 vikt-%, eller

4) orto-mononitrotoluen (o-MNT), minimikoncentration 0,5 vikt-%.

En explosiv vara som på grund av sin naturliga sammansättning innehåller i 2 mom. avsett detekteringsmedel i minst den minimikoncentration som anges i 2 mom. anses märkt på det sätt som avses i denna förordning.

Vid hantering och lagring av kemikalier som används för märkning av plastiska sprängämnen skall iakttas vad som särskilt är bestämt om detta.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2002.

Helsingfors den 28 januari 2002

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Tapani Koivumäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.