55/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 och 19 §, av dem 19 § sådan den lyder i lag 1251/1997, samt

fogas till lagen ett nytt 4 a kap. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fartygssäkerhet fartygs sjövärdighet, säker drift av fartyg och ledningsarrangemang i anknytning till en säker drift, redarens säkerhetsledningssystem samt förhindrande av vattnens förorening förorsakad av fartyg,

2) inrikesfart trafik mellan finska hamnar samt kryssningstrafik, då fartyget går från och till finsk hamn,

3) redare den som äger eller hyr hela fartyget och som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med redaren en sådan person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor med anknytning till fartygets fartygssäkerhet,

4) besiktningsdirektivet rådets direktiv 1999/35/EG om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg,

5) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), i dess lydelse av den 29 april 1999,

6) non-SOLAS-direktivet rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg,

7) ro-ro-passagerarfartyg ett havsgående passagerarfartyg som är utrustat med anordningar som gör det möjligt för väg- eller järnvägsfordon att rulla på och av fartyget, och som medför fler än tolv passagerare,

8) höghastighetspassagerarfartyg ett höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1 kapitel X i SOLAS-konventionen, vilket medför fler än tolv passagerare,

9) passagerare alla personer med undantag av

a) befälhavaren och medlemmarna i besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov, och

b) barn under ett år,

10) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg, som ingår i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36 (63) av den 20 maj 1994, i dess lydelse av den 29 april 1999,

11) reguljär trafik en rad överfarter med fartyg i trafik mellan samma två eller flera hamnar, eller en rad överfarter med fartyg från och till samma hamn utan mellanliggande hamnbesök, enligt en offentliggjord tidtabell eller med så regelbundna eller ofta förekommande överfarter att de utgör en igenkännlig systematisk serie,

12) certifikat

a) för ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i internationell trafik de säkerhetscertifikat som utfärdats enligt SOLAS-konventionen, tillsammans med relevanta förteckningar över utrustning samt i förekommande fall dispenscertifikat och trafiktillstånd, samt

b) för ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i inrikes trafik de säkerhetscertifikat som utfärdats enligt non-SOLAS-direktivet, tillsammans med relevanta förteckningar över utrustning samt i förekommande fall dispenscertifikat och trafiktillstånd,

13) dispenscertifikat ett certifikat som utfärdats enligt bestämmelserna i regel I B/12 a VI i SOLAS-konventionen,

14) flaggstatens administration de behöriga myndigheterna i den stat vars flagg ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg har rätt att föra,

15) värdstat en medlemsstat i Europeiska gemenskapen till eller från vars hamn ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg går i reguljär trafik,

16) internationell resa en resa till sjöss från en hamn i Finland till en hamn utanför Finland, eller omvänt,

17) inrikes resa en resa i havsområden från en hamn i Finland till samma eller en annan hamn i Finland,

18) klassificeringssällskapsdirektivet rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/58/EG,

19) erkänd organisation en organisation som erkänts i enlighet med artikel 4 i klassificeringssällskapsdirektivet,

20) kvalificerad inspektör en tjänsteman eller annan person som av en medlemsstats behöriga myndighet är vederbörligen bemyndigad att utföra besiktningar och inspektioner som hänför sig till certifikaten och som uppfyller de kvalifikationskriterier och kriterier för oberoende som närmare anges i bilaga V till besiktningsdirektivet.

4 a kap.

Garanterande av en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik

17 a §
Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som går i reguljär trafik till eller från en hamn i Finland.

Detta kapitel tillämpas dock inte på fartyg som avses i 1 mom. och som enbart går i trafik på sådana klass B-, C- eller D-områden som avses i 5 § förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (1307/1999) eller som går i trafik på Finlands insjöområden.

17 b §
Inledande kontroller av fartyg

Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik skall tillsynsmyndigheten kontrollera att fartyget uppfyller följande krav:

1) fartyget medför giltiga certifikat, utfärdade av flaggstatens administration eller av en erkänd organisation som handlar på dess vägnar,

2) fartyget har besiktigats för utfärdandet av certifikat i enlighet med de relevanta förfaranden och riktlinjer som anges i bilaga till Internationella sjöfartsorganisationens församlings resolution A.746(18) om riktlinjer för besiktningar inom ramen för det harmoniserade systemet för besiktningar och certifiering, i lydelsen av den 29 april 1999, eller i enlighet med andra motsvarande förfaranden,

3) fartyget i fråga om konstruktion och underhåll av skrov, maskineri, elektriska anläggningar och kontrollanläggningar uppfyller de normer för klassificering som anges i en erkänd organisations regler eller i sådana regler som flaggstatens administration anser likvärdiga,

4) fartyget är utrustat med en färdskrivare.

Vidare skall det kontrolleras att finska ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-passagerarfartyg som går under en annan fördragsslutande stats flagg överensstämmer med kraven i överenskommelsen om specifika stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg som bedriver internationell reguljär tidstabellbunden trafik mellan, eller till eller från, bestämda hamnar i nordvästra Europa och Östersjön (FördrS 20/1997).

17 c §
Inledande kontroller av redare och flaggstater

Innan ett fartyg sätts i reguljär trafik skall tillsynsmyndigheten kontrollera att redare som bedriver eller ämnar bedriva reguljär trafik med ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de särskilda krav som uppställs i bilagan I till besiktningsdirektivet iakttas och att bestämmelserna i 17 b § i denna lag följs.

Tillsynsmyndigheten skall också kontrollera att redarna på förhand samtycker till att värdstater och övriga medlemsstater i Europeiska gemenskapen med väsentligt intresse får utföra utredning av olyckor eller tillbud till sjöss, delta fullt ut i utredningen eller samarbeta inom ramen för den i enlighet med artikel 12 i besiktningsdirektivet. Tillsynsmyndigheten skall likaså kontrollera att redarna ger myndigheten tillgång till den information som tagits fram genom färdskrivare på något av deras fartyg som varit inblandat i en sådan olycka eller ett sådant tillbud.

Vidare skall tillsynsmyndigheten, för ett ro-ro-passagerarfartyg och ett höghastighetspassagerarfartyg som för annan flagg än den som en medlemsstat i Europeiska gemenskapen har, kontrollera att flaggstaten har godkänt redarens åtagande att uppfylla kraven i 1 och 2 mom.

17 d §
Inledande särskilda besiktningar

Innan ett fartyg sätts i reguljär trafik skall tillsynsmyndigheten utföra en inledande särskild besiktning i enlighet med bilagorna I och III till besiktningsdirektivet för att övertyga sig om att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg uppfyller kraven för att på ett säkert sätt bedriva reguljär trafik.

Tillsynsmyndigheten skall fastställa en tid för besiktningen vilken skall infalla senast en månad efter mottagandet av de bevis som behövs för fullgörande av de inledande kontroller som avses i 17 b och 17 c §.

17 e §
Särskilda bestämmelser om kontroller och besiktningar

Om ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som någon annanstans bedriver trafik som kan jämföras med sådan trafik som avses i detta kapitel skall tas i bruk i trafik enligt detta kapitel till och från en hamn i Finland, skall tillsynsmyndigheten ta den största hänsyn till de inledande kontroller och inledande särskilda besiktningar som tidigare har utförts på fartyget innan det togs i bruk i reguljär trafik. Om tillsynsmyndigheten godkänner dessa tidigare kontroller och besiktningar och om de är relevanta för de nya trafikförhållandena, behöver tillsynsmyndigheten inte tillämpa 17 b―17 d § innan den nya trafiken inleds.

Om ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som bedriver i detta kapitel avsedd reguljär trafik till och från en hamn i Finland överförs till reguljär trafik på en ny rutt och om tillsynsmyndigheten och de övriga värdstaterna anser att den nya ruttens karakteristika är likadana som den tidigare ruttens och att fartyget uppfyller alla krav för bedrivande av denna trafik på ett säkert sätt, behöver 17 b―17 d § inte tillämpas. På begäran av en redare får tillsynsmyndigheten i förväg bekräfta att den anser att rutterna har likartade karakteristika.

Tillsynsmyndigheten får ge tillstånd till att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg på grund av oförutsedda omständigheter snabbt ersätts med ett annat för säkerställande av kontinuitet i trafiken, även om 1 och 2 mom. inte kan tillämpas, om en kontroll av dokumenten och en okulär besiktning inte inger några farhågor om bedrivandet av denna trafik på ett säkert sätt. Tillsynsmyndigheten skall i så fall fullfölja de kontroller och besiktningar som avses i 17 b―17 d § inom en månad från ersättandet.

17 f §
Regelbundna särskilda besiktningar och övriga besiktningar

Tillsynsmyndigheten skall en gång inom varje tolvmånadersperiod utföra en särskild besiktning i enlighet med besiktningsdirektivets bilaga III samt under en reguljär resa en besiktning som gäller tillräckligt många av de punkter som avses i besiktningsdirektivets bilagor I, III och IV för att det skall kunna säkerställas att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg uppfyller alla nödvändiga krav för säker drift.

Tillsynsmyndigheten skall utföra en särskild besiktning i enlighet med besiktningsdirektivets bilaga III varje gång ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg genomgår väsentliga reparationer, ombyggnader och ändringar, eller vid byte av redare eller flagg, eller vid överföring till ny klass. Fartyget får dock, med beaktande av tidigare kontroller, vid byte av redare eller flagg eller vid överföring till ny klass, undantas från den särskilda besiktning som krävs enligt detta moment, om bytet eller överföringen inte påverkar fartygets säkra drift.

Om de besiktningar som anges i 1 mom. skulle uppdaga sådana brister i förhållande till kraven i detta kapitel att de motiverar hindrande av användning, skall redaren ersätta alla kostnader i samband med besiktningarna.

17 g §
Samarbete mellan värdstater och ett fartygs flaggstat

Tillsynsmyndigheten skall vid tillämpningen av detta kapitel vara i kontakt med administrationen i en annan värdstat för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som bedriver reguljär trafik samt, om fartyget inte är finskt, med administrationen i dess flaggstat.

Eventuell oenighet angående ett dispenscertifikat som utfärdats eller erkänts av tillsynsmyndigheten skall lösas före den inledande särskilda besiktningen.

Tillsynsmyndigheten skall i fråga om utländska höghastighetspassagerarfartyg säkerställa att flaggstaten beaktar driftsbegränsningar som utfärdats i Finland för skydd av liv, naturresurser och kustverksamheter innan trafiktillstånd för höghastighetstrafik utfärdas i enlighet med koden för höghastighetsfartyg.

17 h §
Hindrande av användning

Om inte något annat anges i 2 mom. skall tillsynsmyndigheten fatta beslut om hindrande av att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg används i reguljär trafik till eller från en hamn i Finland i följande fall:

1) när det inte i de kontroller som avses i 17 b och 17 c § går att bekräfta att fartyget uppfyller kraven i de nämnda bestämmelserna,

2) när det i kontroller som avses i 17 d och 17 f § upptäcks sådana brister som medför omedelbar livsfara eller omedelbar risk för fartyget, dess besättning eller passagerare,

3) när det fastställs att iakttagandet av bestämmelserna i förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods (869/1994), i tillämpliga delar bestämmelserna i förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) eller bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 3051/95 om säkerthetsorganisation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg), sådan den lyder ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 179/98, har försummats så att det medför omedelbar livsfara eller omedelbar risk för fartyget, dess besättning eller passagerare, eller

4) när administrationen i den utländska flaggstaten inte har rådfrågat tillsynsmyndigheten i de frågor som avses i 17 g § 2 och 3 mom.

Om ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg redan går i reguljär trafik till eller från en hamn i Finland och det vid de kontroller som avses i 1 mom. konstateras sådana i 1 mom. avsedda brister som inte medför någon omedelbar livsfara eller omedelbar risk för fartyget, dess besättning eller passagerare, skall tillsynsmyndigheten kräva att redaren vidtar nödvändiga åtgärder för att omedelbart eller inom en klart angiven rimlig tid rätta till bristerna. Sedan åtgärder har vidtagits skall tillsynsmyndigheten kontrollera att de har utförts till fullständig belåtenhet. Om detta inte är fallet skall tillsynsmyndigheten fatta ett beslut som hindrar användningen av fartyget i reguljär trafik till eller från en hamn i Finland.

Tillsynsmyndigheten skall skriftligen underrätta redaren om ett beslut som hindrar att ett fartyg används i trafik samt motivera beslutet.

17 i §
Planering för nödsituationer

Tillsynsmyndigheten skall se till att redare för ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg upprätthåller och genomför ett integrerat system för beredskapsplanering för nödsituationer ombord.

17 j §
Närmare bestämmelser om garanterande av en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg

I anslutning till bestämmelserna i detta kapitel föreskrivs genom förordning av statsrådet om

1) tillsynsmyndighetens anmälningsskyldigheter i anslutning till de kontroller och besiktningar som avses i detta kapitel,

2) förfaranden som skall följas vid kontrollerna och besiktningarna samt vem som deltar i dem,

3) besiktningsrapport och delgivandet av denna,

4) anmälningar som enligt besiktningsdirektivet skall göras till Europeiska gemenskapernas kommission och länder utanför Europeiska gemenskapen,

5) beredskap för nödsituationer,

6) färdskrivare och befrielse som gäller användning av färdskrivare.

19 §
Rättelseyrkandets och ändringssökandets inverkan på beslutet

Att rättelseyrkande framställts eller besvär anförts hindrar inte verkställigheten av ett beslut om att stoppa ett i 14 § avsett fartyg, inskränka dess drift eller förbjuda användningen av en utrustning, anordning, rutin eller ett arrangemang ombord eller av ett beslut om hindrande av att ett i 17 h § avsett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg används i reguljär trafik, om inte den som fattat rättelsebeslutet eller besvärsmyndigheten beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

På ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som när denna lag träder i kraft går i reguljär trafik till eller från en hamn i Finland skall de kontroller och besiktningar som avses i 17 b och 17 d § utföras senast den 1 juli 2002.

I fråga om ett i 2 mom. avsett fartygs redare och i fråga om flaggstat för ett motsvarande fartyg som går under annan flagg än en medlemsstats i Europeiska gemenskapen flagg skall de kontroller som avses i 17 c § utföras senast den 1 juli 2002.

Lagens 17 b § 1 mom. 4 punkten tillämpas från och med den 1 februari 2003, om inte något tidigare datum följer av SOLAS-konventionen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 205/2001
TrUB 13/2001
RSv 198/2001
Rådets direktiv 1999/35/EG (31999L0035); EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 1

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.