51/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom. och 12 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 364/2001 och 12 § 4 mom. i lag 951/2000, samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2―4 mom., 3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 5 a § 2 mom. och 5 b och 6 §, 14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13―15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

4 kap.

Bolagets ledning

12 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller hans suppleant får inte vara anställd hos eller revisor för ett kreditinstitut eller finansiellt institut, ett fondbolag, ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller något annat försäkringsbolag eller en sammanslutning som hör till samma koncern eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002) avsedda konglomerat som institutet, fondbolaget eller försäkringsbolaget. Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller hans suppleant får inte vara medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag.

12 a §
Ledningen av ett arbetspensionsförsäkringsbolag

Styrelsen och verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall leda bolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag och dess holdingsammanslutning skall omedelbart meddela ändringar i fråga om sina styrelsemedlemmar och sin verkställande direktör till Försäkringsinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001
EkUB 19/2001
RSv 215/2001

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes%

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.