50/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av 79 § lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 79 § 1 mom. och 4 mom. 3, 5, 6 och 9 punkten, sådana de lyder i lag 637/2000, samt

fogas till 79 § 4 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 10 punkt och till 79 §, sådan den lyder i nämnda lag 637/2000, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5―7 mom. blir 6―8 mom., som följer:

79 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av anställd hos ett utländskt försäkringsbolag eller dess holdingsammanslutning eller tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av en uppgift på uppdrag av ett utländskt försäkringsbolag eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 2―5 mom. har fått veta något om det utländska försäkringsbolagets, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller har fått kännedom om en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat bestäms i lag.


Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. har ett utländskt försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten


3) till en försäkringsanstalt eller holdingsammanslutning som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999),


5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsbolagets regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäkringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall,

6) till andra försäkringsanstalter om brott som riktats mot försäkringsbolaget samt om skador som anmälts till det för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsanstalter och i enlighet med vad datasekretessnämnden närmare bestämmer med stöd av 43 § 3 mom. personuppgiftslagen,


9) i fråga om fordringar på försenade försäkringspremier hos andra än konsumenter, till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet,

10) till ett företag som hör till samma koncern som det utländska försäkringsbolaget eller till ett företag som hör till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002) avsedda finans- och försäkringskonglomerat som det utländska försäkringsbolaget för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt konglomeratets riskhantering; vad som ovan i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.

Utöver vad som bestäms i 4 mom. kan ett utländskt försäkringsbolag lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som det utländska försäkringsbolaget. Vad som i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001
EkUB 19/2001
RSv 215/2001

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.