49/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 5 a och 5 b §, 2 a kap. 17 §, 3 kap. 4 §, 7 kap. 3 § 2 mom. och 3 a § 1 mom., 10 kap. 1 b och 3 c §, 12 kap. 6 §, 14 b kap. 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. samt 18 kap. 6 § 1 mom. och 6 b § 1 mom. 3, 5, 6, 8 och 9 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 kap. 5 b §, 10 kap. 3 c § samt 14 b kap. 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lag 949/2000, 2 a kap. 17 § och 3 kap. 4 § i lag 389/1995, 7 kap. 3 § 2 mom. och 12 kap. 6 § i lag 752/1993, 7 kap. 3 a § 1 mom. i lag 611/1997, 10 kap. 1 b § i lag 1204/1998 samt 1 kap. 5 a §, 18 kap. 6 § 1 mom. och 6 b § 1 mom. 3, 5, 6, 8 och 9 punkten i lag 989/1999,

fogas till 3 kap. 3 §, sådan den lyder i nämnda lagar 389/1995 och 949/2000, ett nytt 6 mom., till 7 kap. 3 § nya 3 och 4 mom. i stället för de 3 och 4 mom. som upphävts genom sistnämnda lag och till kapitlet en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom lag 355/1997, till 10 kap. 11 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1204/1998 och 949/2000, ett nytt 5 mom. samt till 18 kap. 6 b § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 989/1999, en ny 10 punkt och till 6 b §, sådan den lyder i nämnda lag 989/1999, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 a §

I denna lag avses med tjänsteföretag en sammanslutning som för ett försäkringsbolag producerar tjänster som hänför sig till bolagets huvudsakliga verksamhet. Med tjänsteföretag avses också en sammanslutning som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera försäkringsbolag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter.

5 b §

I denna lag avses med försäkringsholdingsammanslutning ett moderföretag vars huvudsakliga funktion är att förvärva och inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land och av vilka minst ett är ett försäkringsbolag enligt denna lag. Som försäkringsholdingsammanslutning betraktas dock inte ett konglomerats holdingsammanslutning som hör till tillämpningsområdet för lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002). På en sådan holdingsammanslutning tillämpas dock, om inte Försäkringsinspektionen i ett enskilt fall bestämmer något annat, bestämmelserna om försäkringsholdingsammanslutningar i 14 b kap. 6, 7 och 9 § i denna lag, om företagen i försäkringsbranschen står för en andel i konglomeratet som beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. i nämnda lag är större än den andel som företagen i finansbranschen står för. Med företag som nämns ovan i denna paragraf avses moderföretag, dotterföretag, försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag och försäkringsföretag i tredje land enligt definitionerna i 14 b kap. 1 §. Innan Försäkringsinspektionen fattar ett beslut som avses i detta moment skall den begära utlåtande av finansinspektionen.

2 a kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

17 §

Om ett utländskt försäkringsföretag har blivit dotterföretag till ett försäkringsbolag och försäkringsbolaget inte har gjort anmälan om förvärvet enligt 7 kap. 8 § i denna lag eller 10 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, skall försäkringsbolaget underrätta Försäkringsinspektionen om detta inom tre månader.

3 kap.

Delägarskap i försäkringsbolag

3 §

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om innehavet i försäkringsbolaget förvärvas indirekt genom förvärv av aktier i ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och anmälan om ett sådant förvärv har gjorts till den tillsynsmyndighet som avses i nämnda lag. Om förvärvaren förutom indirekt innehav enligt detta moment dessutom har direkt innehav i samma försäkringsbolag och de sammanlagda innehaven då leder till att den lägsta gränsen för anmälan överskrids eller till en högre anmälningsgräns, skall anmälan dock göras i enlighet med denna paragraf.

4 §

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 3 § 1 eller 2 mom. jämte behövliga utredningar har inlämnats till den, förbjuda förvärvet av aktier eller garantiandelar, om innehavet anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Försäkringsinspektionen har rätt att för innehavet ställa de villkor som den anser nödvändiga för tryggande av en sund utveckling av försäkringsväsendet.

Om förvärv av aktier eller garantiandelar inte anmäls eller om aktierna eller garantiandelarna har förvärvats trots Försäkringsinspektionens förbud eller om det efter ett förvärv av aktier eller garantiandelar anses att ett innehav som överskrider någon av de gränser som föreskrivs i 3 § 1 eller 2 mom. allvarligt äventyrar försäkringsbolagets verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper, kan Försäkringsinspektionen förbjuda innehavaren av aktierna eller garantiandelarna att utöva rösträtt i försäkringsbolaget för högst ett år i sänder.

Om ett förvärv leder till att ett försäkringsbolag blir dotterbolag till ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med verksamhetstillstånd i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller dotterbolag till ett sådant kreditinstituts, värdepappersföretags eller försäkringsbolags moderföretag, skall Försäkringsinspektionen inhämta utlåtande om förvärvet av motsvarande tillsynsmyndighet i den staten. På samma sätt skall förfaras om bestämmanderätten i försäkringsbolaget övergår till samma fysiska eller juridiska personer som i det kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag som avses ovan.

7 kap.

Bolagets ledning

3 §

Ett försäkringsbolags styrelse och verkställande direktör skall leda försäkringsbolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall dessutom vara väl ansedda och de skall ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör.

Ett försäkringsbolag skall omedelbart meddela ändringar i fråga om sina i 2 mom. avsedda förvaltningspersoner till Försäkringsinspektionen.

Vad som i 2 och 3 mom. bestäms om försäkringsbolags förvaltningspersoner tillämpas på motsvarande sätt på försäkringsholdingsammanslutningar.

3 a §

Verkställande direktören för ett försäkringsbolag och dennes suppleant får inte vara verkställande direktör eller dennes suppleant för ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som hör till samma koncern som försäkringsbolaget eller för ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsbolaget.


8 §

Ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning får inte förvärva i 1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen (1336/1997) avsett bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller försäkringsbolag med hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte försäkringsbolaget eller försäkringsholdingsammanslutningen har anmält detta till Försäkringsinspektionen på förhand eller om Försäkringsinspektionen efter att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid som anges i 2 mom.

Försäkringsinspektionen kan inom tre månader från att ha mottagit en anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom., om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt försvårar en effektiv tillsyn över försäkringsbolaget.

Anmälan enligt denna paragraf behöver inte göras, om ett företag som avses i 1 mom. hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och motsvarande anmälan har gjorts till finansinspektionen.

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

1 b §

Bokslut skall upprättas inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

3 c §

Ett försäkringsbolag och en försäkringholdingsammanslutning skall ha tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet. Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskkontrollen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning.

11 §

Om ett kreditinstitut eller värdepappersföretag hör till ett försäkringsbolags eller en försäkringsholdingsammanslutnings koncern, får koncernbokslutet utan hinder av detta kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 3 kap. lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av koncernens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

6 §

Betydande eller principiella beslut som gäller kreditgivning till ett bolag som hör till samma koncern som försäkringsbolaget eller till ett bolag som hör till samma konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsbolaget och betydande eller principiella beslut om investeringar i ett sådant bolag skall fattas av försäkringsbolagets styrelse.

Vad som i 1 mom. bestäms om kreditgivning tillämpas på motsvarande sätt på ställande av borgen eller annan säkerhet för betalningen av en kredit som någon annan beviljat.

14 b kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper

5 §

För den extra tillsynen över ett försäkringsbolag enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel skall bolaget utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta till försäkringsbolaget anknutna försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land, utländska återförsäkringsföretag samt kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen (1607/1993) och värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (579/1996). I beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.


6 §

En finsk försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag till ett försäkringsbolag enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel skall för den extra tillsynen utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta till moderföretaget anknutna försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land, utländska återförsäkringsföretag samt kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen och värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag. I beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Om ett försäkringsbolags moderföretag är något annat företag enligt 2 § 2 mom. än en finsk försäkringsholdingsammanslutning, skall ett försäkringsbolag som ingår i gruppen utföra beräkningen. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.


18 kap.

Särskilda stadganden

6 §

Den som i egenskap av anställd hos ett försäkringsbolag eller dess holdingsammanslutning eller tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av någon uppgift på uppdrag av försäkringsbolaget eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 6 a eller 6 b § har fått veta något om försäkringsbolagets, dess kunds eller någon annans ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs eller om inte något annat bestäms i lag. Uppgifter som gäller kunder och som omfattas av tystnadsplikten får, med undantag för bolagsstämmans röstlängd, inte heller lämnas till bolagsstämma eller representantskap eller till delägare som deltar i stämman.


6 b §

Utan hinder av bestämmelserna i 6 § har ett försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten


3) till en försäkrings- eller pensionsanstalt eller en försäkringsholdingsammanslutning som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999),


5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsbolagets regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäkringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall,

6) till andra försäkringsanstalter om brott som riktats mot försäkringsbolaget samt om skador som anmälts till det för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsanstalter och i enlighet med vad datasekretessnämnden närmare bestämmer med stöd av 43 § 3 mom. personuppgiftslagen,


8) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller organ som avses i 6 a § 1 mom. 2―6 punkten; uppgifter som avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt,

9) i fråga om fordringar på försenade försäkringspremier hos andra än konsumenter, till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet,

10) till ett företag som hör till samma koncern som försäkringsbolaget eller till ett företag som hör till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsbolaget för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt konglomeratets riskhantering; vad som i denna punkt bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan ett försäkringsbolag lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget. Vad som i detta moment bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

Bestämmelserna i 10 kap. 1 b § i denna lag skall första gången tillämpas på bokslutet för den räkenskapsperiod som utgår den 31 december 2002.

RP 165/2001
EkUB 19/2001
RSv 215/2001

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.