47/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) en ny 133 a § som följer:

133 a §

Utan hinder av vad som bestäms i 133 § har fondbolag rätt att lämna upplysningar som avses i 133 § till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/ 2002) avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering. Vad som bestäms i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen (523/1999).

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan ett fondbolag lämna ut uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som fondbolaget, om den som tar emot uppgifterna berörs av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tystnadsplikt. Vad som bestäms i detta moment gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § personuppgiftslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001
EkUB 19/2001
RSv 215/2001

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.