13/2002

Given i Helsingfors den 10 januari 2002

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 4 september 1997 om avstjälpningsplatser (861/1997) rubriken för 5 §, 5 § 1 mom., 6 § 1 mom. 2 punkten och punkt 5 i bilaga 1 som följer:

5 §
Miljötillstånd för avstjälpningsplatser

Bestämmelser om ansökan om miljötillstånd för avstjälpningsplatser och om behandlingen av tillståndsärendet finns i miljöskyddslagen (86/2000) och miljöskyddsförordningen (169/2000).


6 §
Uppgifter om avfallet

När avfall levereras för deponering på en avstjälpningsplats skall avfallsinnehavaren eller någon annan leverantör ge huvudmannen


2) uppgifter om klassificeringen av avfallet enligt den förteckning som avses i 75 § 1 punkten avfallslagen,Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.

Helsingfors den 10 januari 2002

Miljöminister
Satu Hassi

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Bilaga 1

ALLMÄNNA KRAV PÅ AVSTJÄLPNINGSPLATSER


5. Undantag som gäller avstjälpningsplatsers botten- och ytkonstruktion samt insamling av lakvatten och avfallsgaser

Tillståndsmyndigheten kan besluta att mildra kraven enligt punkterna 2―4 som gäller

― insamling och behandling av lakvatten,

― avstälpningsplatsens botten- och ytkonstruktion, eller

― insamling och utnyttjande eller behandling av avfallsgaser,

om huvudmannen utgående från en helhetsbedömning av avstälpningsplatsens hälso- och miljöeffekter tillförlitligt påvisar att avstälpningsplatsen och deponeringen av avfall på den inte ens på lång sikt kan orsaka hälsan eller miljön sådan fara eller skada som avses i avfallslagen eller miljöskyddslagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem och inte heller brott mot de förbud mot förorening av mark eller förorening av grundvatten som avses i 7 och 8 § miljöskyddslagen. Den teknik och den metod för bekämpning av hälso- och miljöskador som används på avstjälpningsplatsen skall också då vara sådana som bestäms i 6 § 5 punkten avfallslagen.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.