Ursprungliga författningar: 2001

1150/2001
Lag om ändring av 43 § lagen om räddningsväsendet
1149/2001
Lag om ändring av 8 § lagen om nödcentraler
1148/2001
Lag om ändring av 7 och 18 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
1147/2001
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
1146/2001
Lag om ändring av 6 kap. sjölagen
1145/2001
Sjöräddningslag
1144/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs
1143/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 21 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
1142/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om komplettering av fördelningen av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2001
1141/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om betalning av fronttillägg utomlands
1140/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om frontmannapension
1139/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare
1138/2001
Statsrådets förordning om ändring av folkpensionsförordningen
1137/2001
Statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten
1136/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sydafrikas regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
1135/2001
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1134/2001
Lag om ändring av socialvårdslagen
1133/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid statens skolhem
1132/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift
1131/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift
1130/2001
Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner som hör till läroavtalsutbildningen under de teoretiska studierna
1129/2001
Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall
1128/2001
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 4 till avfallsförordningen
1127/2001
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
1126/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 9 § förordningen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1125/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skatteförvaltningen
1124/2001
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 21 § förordningen om skatteuppbörd
1123/2001
Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
1122/2001
Lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
1121/2001
Lag om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen
1120/2001
Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
1119/2001
Lag om ändring av telemarknadslagen
1118/2001
Lag om ändring av 38 kap. strafflagen
1117/2001
Lag om förbud mot vissa avkodningssystem
1116/2001
Lag om ändring av 4 § lagen om statsgaranti för konstutställningar
1115/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om livsmedelshygienisk kompetens som skall krävas av personer som arbetar i livsmedelslokaler och om testning av kompetensen (hygienkompetensförordningen)
1114/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
1113/2001
Lag om ändring av sysselsättningslagen
1112/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel
1111/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar
1110/2001
Lag om ändring av 9 § lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
1109/2001
Lag om ändring av 9 § lagen om statsbudgeten
1108/2001
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1107/2001
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2002
1106/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 14 § trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
1105/2001
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
1104/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2002
1103/2001
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1102/2001
Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1101/2001
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 15 § förordningen om alkoholpreparat och denaturering

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.