Ursprungliga författningar: 2001

1200/2001
Försvarsministeriets förordning om dagspenning till värnpliktiga samt till kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst
1199/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1198/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1197/2001
Statsrådets förordning om den årliga justeringen av annuiteten för ägarbostadsaravalån som beviljats före den 1 januari 1996
1196/2001
Statsrådets förordning om den årliga justeringen av annuiteten för långfristiga ombyggnadslån för hyresboende som beviljats före den 15 juni 1998
1195/2001
Statsrådets förordning om ändring av 19 och 47 § aravaförordningen
1194/2001
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets beslut om vissa grunder för aravalångivningen
1193/2001
Statsrådets förordning om grunderna för bedömning av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov i fråga om vissa tidigare beviljade ägarbostadslån
1192/2001
Statsrådets förordning om de grunder som tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostäder
1191/2001
Statsrådets förordning om de grunder som skall tillämpas då boende väljs till hyresbostäder som understöds av staten
1190/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om kontroller för övervakning av vägtransporter av farliga ämnen
1189/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars avgiftsbelagda prestationer
1188/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1187/2001
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
1186/2001
Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
1185/2001
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1184/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för övervakning av främmande ämnen
1183/2001
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1182/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatsen för 2002 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
1181/2001
Försvarsministeriets förordning om ändring av 1 § statsrådets beslut om avlöning åt värnpliktiga för annan tjänstgöringstid än i aktiv trupp
1180/2001
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1179/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1178/2001
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
1177/2001
Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen
1176/2001
Statsrådets förordning om ändring av 54 och 54 a § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
1175/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets förordning om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp
1174/2001
Statsrådets förordning om räkneverk för kontroll av penningrörelsen
1173/2001
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets beslut angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar
1172/2001
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1171/2001
Statsrådets beslut
1170/2001
Statsrådets förordning om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd
1169/2001
Statsrådets förordning om Penningautomatföreningen
1168/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1167/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § förordningen om påförande av accis
1166/2001
Statsrådets förordning om ändring av 16 § förordningen om skatt på motorfordon
1165/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av BSE och andra TSE-sjukdomar samt märkning av nötkött och köttprodukter i anslutning härtill
1164/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller
1163/2001
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1162/2001
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
1161/2001
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1160/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om storleken av de avgifter som uppbärs för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan
1159/2001
Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1158/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1157/2001
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer
1156/2001
Undervisningsministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till undervisningsministeriets beslut om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1155/2001
Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av företags internationalisering samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
1154/2001
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2002
1153/2001
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar år 2002
1152/2001
Justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
1151/2001
Lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.