Ursprungliga författningar: 2001

1250/2001
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1249/2001
Lag om ändring av 9 § lagen om kyrkans centralfond
1248/2001
Lag om ändring av 13 § lagen om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder
1247/2001
Lag om ändring av 15 kap. 2 § och 22 kap. 8 § kyrkolagen
1246/2001
Skattestyrelsens beslut om behörigt skatteverk och behörig skatterättelsenämnd då en kommun övergår till ett annat skatteverks tjänsteområde
1245/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
1244/2001
Lag om ändring av 28 § lagen om accis på elström och vissa bränslen
1243/2001
Lag om skatteskalorna för 2002
1242/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
1241/2001
Lag om ändring av 105 a och 143 § inkomstskattelagen
1240/2001
Lag om ändring av tullagen
1239/2001
Lag om ändring av 30 § mervärdesskattelagen
1238/2001
Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
1237/2001
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2002
1236/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Försäkringsinspektionen
1235/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
1234/2001
Statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer
1233/2001
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets beslut om statliga affärsverks delägarskap i aktiebolag eller andra samfund
1232/2001
Statsrådets förordning om ändring av 22 och 33 § statsrådets beslut om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring
1231/2001
Lag om ändring av 7 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1230/2001
Lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
1229/2001
Lag om ändring av 13 och 14 § lagen om registrerat partnerskap
1228/2001
Lag om ändring av ärvdabalken
1227/2001
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
1226/2001
Lag om ändring av äktenskapslagen
1225/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om avrundning av det produktionsstöd för mjölk som betalas för 2001 i fråga om betalningar i eurobelopp
1224/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för investeringsstöd gällande broiler- och kalkonskötsel
1223/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 § statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2001
1222/2001
Statsrådets förordning om ändring av 10 § statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling år 2001
1221/2001
Statsrådets förordning om ändring av 12 § statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2001
1220/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
1219/2001
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2000
1218/2001
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2001
1217/2001
Lag om ändring av 59 § lagen om specialiserad sjukvård
1216/2001
Lag om ändring av 49 § folkhälsolagen
1215/2001
Lag om ändring av 17 § lagen om utredande av dödsorsak
1214/2001
Lag om bildande av räddningsområden
1213/2001
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1212/2001
Justitieministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till utredare i skuldsaneringsärende
1211/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av normen 1 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
1210/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 59 § sjukförsäkringslagen
1209/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 59 och 59 a § folkpensionslagen
1208/2001
Lag om ändring av lagen om minskning av det garantibelopp som staten 1999 betalar till folkpensionsanstalten
1207/2001
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1206/2001
Lag om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift
1205/2001
Lag om veterinärmedicinska skadenämnden
1204/2001
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2001
1203/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött
1202/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om skyddsinformationsblad
1201/2001
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.