Ursprungliga författningar: 2001

1300/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken
1299/2001
Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen
1298/2001
Statsrådets förordning om ränta på vissa landsbygdsnäringslån
1297/2001
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2002
1296/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin
1295/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1294/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
1293/2001
Lag om ändring av 17 § statistiklagen
1292/2001
Lag om ändring av 8 § lagen om statens affärsverk
1291/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1290/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
1289/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1288/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Mosambiks regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
1287/2001
Lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
1286/2001
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1285/2001
Lag om ändring av 63 a § lagen om sjömanspensioner
1284/2001
Lag om ändring av 19 d § lagen om pension för arbetstagare
1283/2001
Lag om ändring av 7 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1282/2001
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1281/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om pension för företagare
1280/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 a och 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
1279/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1278/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
1277/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 18 och 24 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
1276/2001
Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om statsgaranti för konstutställningar
1275/2001
Lag om ändring av 12 § bibliotekslagen
1274/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
1273/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
1272/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet
1271/2001
Lag om ändring av universitetslagen
1270/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om utveckling av högskoleväsendet
1269/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1268/2001
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1267/2001
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1266/2001
Lag om ändring av 11 § fastighetsskattelagen
1265/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet
1264/2001
Lag om ändring av 11 § lagen om skatteförvaltningen
1263/2001
Lag om ändring av 91 a § lagen om beskattningsförfarande
1262/2001
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
1261/2001
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2002
1260/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1259/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Försörjningsberedskapscentralen
1258/2001
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
1257/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1256/2001
Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande
1255/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän
1254/2001
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om grunderna för avgifter till staten
1253/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens långivning och statsborgen
1252/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen av statsbudgeten
1251/2001
Lag om ändring av 30 och 31 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.