Ursprungliga författningar: 2001

1350/2001
Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg
1349/2001
Lag om ändring av 1 och 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1348/2001
Inrikesministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamhet
1347/2001
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1346/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
1345/2001
Statsrådets förordning om lotterier
1344/2001
Lag om upphävande av 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen
1343/2001
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2002
1342/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
1341/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1340/2001
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2001
1339/2001
FÖRTECKNING angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2002
1338/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1337/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
1336/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
1335/2001
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
1334/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arvoden och ersättningar till familjevårdare
1333/2001
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
1332/2001
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1331/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1330/2001
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1329/2001
Undervisningsministeriets förordning om maximibeloppen för den avgift som uppbärs av deltagare i allmänna språkexamina
1328/2001
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för den slutliga utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2000 och för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2001 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1327/2001
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets förordning om grunderna för avgifter för undervisning vid yrkeshögskolor
1326/2001
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1325/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis som betalas 2001
1324/2001
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1323/2001
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
1322/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
1321/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2002
1320/2001
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
1319/2001
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
1318/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av sådana arbeten som utförs för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
1317/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
1316/2001
Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
1315/2001
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1314/2001
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om häradsindelningen
1313/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruks-ministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
1312/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande av stöd för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp
1311/2001
Justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken
1310/2001
Statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
1309/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen
1308/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret
1307/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förökningsmaterial som används i ekologisk produktion
1306/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket
1305/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet
1304/2001
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1303/2001
Undervisningsministeriets förordning om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd för idrottsanläggningars anläggningsprojekt
1302/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enskilda vägar
1301/2001
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ersättning för examina i finska och svenska språken

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.