Ursprungliga författningar: 2001

50/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
49/2001
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 5 § undervisningsministeriets beslut om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
48/2001
Statsrådets förordning om ändring av 47 och 52 § vägtrafikförordningen
47/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
46/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av samförståndsavtalet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt av avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill samt av lagen om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
45/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för främjande av avsättningen för år 2001
44/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
43/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
42/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatriska tjänster för barn och unga personer
41/2001
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
40/2001
Statsrådets förordning om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns
39/2001
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2001
38/2001
Statsrådets förordning om användningen av det anslag som reserverats för miljöstöd för jordbruket år 2001
37/2001
Statsrådets förordning om ändring av 7 § förordningen om rannsakningsfängelse
36/2001
Statsrådets förordning om ändring av 7 d § fångvårdsförordningen
35/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal och av lagen om ikraftträdande av vissa bestämmelser i konventionen
34/2001
Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
33/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av cirkuläret om hälsokrav gällande galtsperma
32/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderämnen
31/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av sådana arbeten som utförs för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
30/2001
Finansministeriets förordning om det jubileumsmynt som präglas med anledning av VM i skidåkning i Lahtis
29/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
28/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
27/2001
Republikens presidents förordning om upphävande av 6 § förordningen om förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete
26/2001
Republikens presidents förordning om ändring av 22 § förordningen om Trafikskyddet
25/2001
Republikens presidents förordning om allmän trafikplikt i lufttrafiken mellan Mariehamn och Stockholmsområdet
24/2001
Lag om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng
23/2001
Lag om ändring av vägtrafiklagen
22/2001
Lag om ändring av 5 a kap. 3 § och 6 kap. tvångsmedelslagen
21/2001
Lag om ändring av polislagen
20/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om rannsakningsfängelse
19/2001
Lag om ändring av 1 och 2 kap. lagen om verkställighet av straff
18/2001
Finansministeriets förordning om den utdelning av samfundsskatten som tillämpas för skattetagargrupperna 2001
17/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från tredje land
16/2001
Handels- och industriministeriets förordning om prissättningen av handels- och industriministeriets samt TE-centralernas avgiftsbelagda utvecklingstjänster
15/2001
Statsrådets förordning om temporär ändring av 2 § förordningen om användningen av överskottet från penninglotteri- och tippningsspel
14/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ramavtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete inom försvarsmaterielområdet
13/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
12/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2001
11/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
10/2001
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
9/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 6 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2001
8/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förlängning av tillämpningstiden för jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2000
7/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur
6/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av animaliskt avfall
5/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om hälsokrav som skall iakttas vid export av nötkreatur och svin från Finland till Norge
4/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 § statsrådets förordning om utbildningskommissioner och om samarbetsdelegationen för utbildning
3/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förlängning av tillämpningstiden för jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
2/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samförståndsavtalet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud ochinternationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill
1/2001
Lag om ändring av 3 och 8 § alkohollagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.