Ursprungliga författningar: 2001

1450/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1449/2001
Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för radiofrekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
1448/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsandelar till kommunerna
1447/2001
Lag om ändring av kommunindelningslagen
1446/2001
Lag om ändring av lagen om Fångvårdens utbildningscentral
1445/2001
Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
1444/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter som uppbärs för prestationer av forskningscentralen för de inhemska språken
1443/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
1442/2001
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet
1441/2001
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
1440/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1439/2001
Statsrådets förordning om justering av räntan på vissa statens försäljningsprisfordringar och statliga lån enligt lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen och renhushållningslagen (Översättning till samiska)
1438/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
1437/2001
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § förordningen angående verkställigheten av lagen om kyrkans centralfond
1436/2001
Statsrådets förordning om redovisningen av avkastningen av penninglotteri-, tippnings- och vadhållningsspel
1435/2001
Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen
1434/2001
Lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift
1433/2001
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
1432/2001
Lag om ändring av sysselsättningslagen
1431/2001
Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd
1430/2001
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1429/2001
Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice
1428/2001
Lag om ändring av 10 a § militärunderstödslagen
1427/2001
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1426/2001
Statsrådets förordning om ersättningsgrunderna för vissa rättsmedicinska blodundersökningar och andra rättsmedicinska undersökningar rörande ärftliga egenskaper
1425/2001
Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar
1424/2001
Lag om ändring av 7 § lagen om förvaltningsdomstolarna
1423/2001
Lag om ändring av mentalvårdslagen
1422/2001
Lag om ändring av 10 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1421/2001
Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1420/2001
Lag om ändring av folkpensionslagen
1419/2001
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2001
1418/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse
1417/2001
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1416/2001
Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
1415/2001
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1414/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen angående avgifter, som skola erläggas för i språklagen omförmälda översättningar
1413/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1412/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1411/2001
Statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
1410/2001
Lag om temporär ändring av 11 och 15 § lagen om utkomststöd
1409/2001
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1408/2001
Lag om ändring av 5 och 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1407/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1406/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1405/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1404/2001
Statsrådets förordning om ändring av tullförordningen
1403/2001
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1402/2001
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
1401/2001
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.