Ursprungliga författningar: 2001

150/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
149/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2001
148/2001
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Islamilainen Dawa-yhteisö i registret över religionssamfund
147/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna
146/2001
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
145/2001
Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
144/2001
Statsrådets förordning om ändring av 14 § studentexamensförordningen
143/2001
Statsrådets förordning om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
142/2001
Lag om ändring av 24 och 27 § lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
141/2001
Lag om ändring av 4 § straffregisterlagen
140/2001
Lag om ändring av lagen om unga förbrytare
139/2001
Lag om ändring av lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff
138/2001
Lag om ändring av lagen om samhällstjänst
137/2001
Lag om ändring av lagen om verkställighet av straff
136/2001
Lag om Fångvårdens utbildningscentral
135/2001
Lag om förvaltning av straffverkställighet
134/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
133/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets prestationer
132/2001
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2001
131/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hänför sig till lagstiftningen om landsbygdsnäringarnas finansiering
130/2001
Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder
129/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för köttbesiktning och för tillsynen över vissa anläggningar inom köttbranschen
128/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för tillsynen över vissa fiskerivaror och fiskanläggningar
127/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
126/2001
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
125/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överskrider den stadgade fasta självriskandelen
124/2001
Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
123/2001
Lag om ändring av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder
122/2001
Lag om ändring av 161 § markanvändnings- och bygglagen
121/2001
Lag om ändring av vattenlagen
120/2001
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
119/2001
Lag om vattentjänster
118/2001
Försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
117/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om sammankoppling av teleföretags telenät och teletjänster
116/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller
115/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om räntestöd för anskaffande av ägarbostad
114/2001
Statsrådets förordning om den högsta räntan för ägarbostadsaravalån som beviljats åren 1991―1995
113/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall
112/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om utkomststöd
111/2001
Statsrådets förordning om Havsforskningsinstitutet
110/2001
Statsrådets förordning om ändring av 9 § körkortsförordningen
109/2001
Statsrådets förordning om ändring av 51 § förordningen om registrering av fordon
108/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
107/2001
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av konventionen om arbetsmarknadsstatistik
106/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av bilaga V och tillägg 3 till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten
105/2001
Arbetsministeriets förordning om antalet fria permissionsresor för civiltjänstgörare och reseersättningar i stället för fria resor
104/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om den servicenivå vid teleföretag som avses i Europeiska gemenskapernas lagstiftning
103/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
102/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
101/2001
Lag om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.