Ursprungliga författningar: 2001

200/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
199/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 3 till trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
198/2001
Utrikesministeriets förordning om förändring av arbetsordningen för utrikseministeriet
197/2001
Handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
196/2001
Lag om ändring av 92 § inkomstskattelagen
195/2001
Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning
194/2001
Lag om ändring av 4 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
193/2001
Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice
192/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om arbetsmarknadsstöd
191/2001
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
190/2001
Lag om ändring av 17 § socialvårdslagen
189/2001
Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
188/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av matavfall innehållande kött vid utfodring av vissa husdjur
187/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
186/2001
Statsrådets förordning om ändring av måttenhetsförordningen
185/2001
Statsrådets förordning om upphävande av 11 § förordningen om konkurrensverket
184/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagar om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
183/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 § länsstyrelseförordningen
182/2001
Statsrådets förordning om ändring av 15 § polisförvaltningsförordningen
181/2001
Statsrådets förordning om ändring av polisförordningen
180/2001
Lag om ändring av skjutvapenlagen
179/2001
Lag om ändring av utlänningslagen
178/2001
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
177/2001
Statsrådets förordning om upphävande av vissa beslut av statsrådet
176/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av finansieringsstödet för renhushållning och naturnäringar
175/2001
Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar
174/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
173/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om laboratorier som utför kontrollundersökningar av hushållsvatten
172/2001
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets beslut om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
171/2001
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer
170/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om de grunder som skall tillämpas då ägarbostadsaravalån beviljas, då ägarbostadslån godkänns som räntestödslån samt då boende väljs
169/2001
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2001
168/2001
Statsrådets förordning om upphävande av 17 § förordningen om lantmäteriverket
167/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om laboratorier som utför undersökningar av animaliska livsmedel
166/2001
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
165/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens köttbesiktningspersonal
164/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om förrättningsarvoden till veterinärer
163/2001
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som skall behandlas av jorddomstol
162/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om utnämning av domare
161/2001
Statsrådets förordning om ändring av tingsrättsförordningen
160/2001
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i fastighetsbildningsförordningen
159/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inledande av ansökan om investeringsstöd gällande broiler- och kalkonskötsel
158/2001
Statsrådets förordning om ändring av 38 § miljöskyddsförordningen
157/2001
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om Finlands ILO-delegation
156/2001
Statsrådets förordning om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
155/2001
Statsrådets förordning om upphävande av 39 § statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
154/2001
Lag om ändring av 25 § sjömanslagen
153/2001
Lag om ändring av 24 § semesterlagen för sjömän
152/2001
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
151/2001
Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.