Ursprungliga författningar: 2001

250/2001
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
249/2001
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
248/2001
Lag om ändring av lagen om stiftelser
247/2001
Lag om ändring av 2 och 12 § firmalagen
246/2001
Lag om ändring av 11 och 12 § företagsinteckningslagen
245/2001
Lag om ändring av handelsregisterlagen
244/2001
Företags- och organisationsdatalag
243/2001
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring och temporär ändring av förordningen om arbetskraftskommissioner
242/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om arbetskraftskommissioner
241/2001
Lag om ändring av tullagen
240/2001
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
239/2001
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan
238/2001
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott
237/2001
Lag om ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
236/2001
Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
235/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till konventionen om överförande av dömda personer
234/2001
Lag om ändring av strafflagen
233/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
232/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om honung som importeras från tredje land
231/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2001
230/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
229/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant
228/2001
Lag om ändring av foderlagen
227/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § 1 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelningsgrunderna för tilläggsstöd för maltkorn för 1999 och 2000 års produktion
226/2001
Statsrådets förordning om upphävande av 22 § förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården
225/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 34 § renskötsellagen
224/2001
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
223/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statskontoret
222/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om passgranskningsställen
221/2001
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
220/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
219/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food-trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2000
218/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter
217/2001
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om renhetskrav för tillsatsämnen förlivsmedel och vissa bestämningsmetoder
216/2001
Undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
215/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tullverket
214/2001
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar samt om tillämpningen av fördraget
213/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 2 och 6 § lagen om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar samt om tillämpningen av fördraget
212/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Sysmä kommun
211/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Jämsä stad
210/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Eno kommun
209/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Orimattila kommun
208/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Vasa stad
207/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Ilomants kommun
206/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Hollola kommun
205/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Lappo stad
204/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om undantag år 2001 från 1991 års odlingsvillkor för stöd för jordbruksgrödor
203/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors bokslut
202/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
201/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.