Ursprungliga författningar: 2001

350/2001
Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
349/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av produktionsstöd för spånadslin och hampa för år 2000
348/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avbrytande av havandeskap
347/2001
Statsrådets förordning om ändring av steriliseringsförordningen
346/2001
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen angående bringande i kraft av Wienkonventionen om traktaträtten
345/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europarådets konvention om utlänningars deltagande i samhällslivet på lokal nivå och av lagen om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
344/2001
Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
343/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
342/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid handel med djur och varor på den inre marknaden
341/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske inom Torne älvs  fiskeområde
340/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställighet av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
339/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om stöd för jordbruksgrödor och anmälan om arealer i samband med djurbidrag 2001
338/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
337/2001
Miljöministeriets förordning om ändring av bilagan till miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas prestationer
336/2001
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 98 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
335/2001
Statsrådets förordning om delegationen för internationella investeringar och multinationella företag
334/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
333/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
332/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom stöd för jordbruksgrödor 2001
331/2001
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
330/2001
Statsrådets förordning om ändring av 19 § polisförordningen
329/2001
Lag om ändring av steriliseringslagen
328/2001
Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap
327/2001
Lag om ändring av lagen om folkhälsoinstitutet
326/2001
Lag om upphävande av 19 kap. 10 § och 22 kap. 5 § kyrkolagen
325/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av dikobidraget för 2000, det slutliga tjurbidraget och bidraget för stutar för 2000, slutdelen av tackbidraget för 2000 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2000
324/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter
323/2001
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
322/2001
Justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
321/2001
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
320/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer
319/2001
Lag om ändring av 6 och 28 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
318/2001
Lag om ändring av 3 och 4 § lagen om skatteförvaltningen
317/2001
Lag om ändring av 2 kap. 8 § lagen om bostadsköp
316/2001
Lag om ändring av 5 och 39 § lagen om bostadsaktiebolag
315/2001
Lag om ändring av polislagen
314/2001
Lag om ändring av telemarknadslagen
313/2001
Lag om posttjänster
312/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor
311/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för främjande av avsättningen för år 2001
310/2001
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2001
309/2001
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2000
308/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 § trafikministeriets beslut om tillämpningen av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
307/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
306/2001
Statsrådets förordning om stöd för främjande av ekologiskt odlade produkter för år 2000
305/2001
Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2000
304/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om definieringen av transportkostnader i interventionslagring av spannmål
303/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
302/2001
Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kravenGiven i Helsingfors den 29 mars 2001
301/2001
Lag om ändring av lagen om landsbygdsnäringsregistret

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.