Ursprungliga författningar: 2001

400/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansieringsstöd enligt skoltlagen
399/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om arbeten som med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk skall utföras för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
398/2001
Statsrådets förordning om ändring av 15 och 23 § förordningen om skatteförvaltningen
397/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om högsta domstolen
396/2001
Statsrådets förordning om ändring av hovrättsförordningen
395/2001
Statsrådets förordning om ändring av tingsrättsförordningen
394/2001
Lag om ändring av 5 a och 9 § sjukförsäkringslagen
393/2001
Kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar
392/2001
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om specialpreparat
391/2001
Forststyrelsens meddelande om Forststyrelsens beslut om inrättandet av några naturskyddsområden i Södra Finland
390/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter
389/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för jämlikhetsärenden
388/2001
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § förordningen om ikraftträdande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och tilläggsprotokollen till konventionen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och tilläggsprotokollen
387/2001
Lag om ändring av 18 och 57 § statstjänstemannalagen
386/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av VHS-, IHN- och ISA-sjuka hos fisk
385/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd som baserar sig på odlingsarealen och av husdjursstöd vilka betalas 2001
384/2001
Lag om ändring av 5 a § lagen om försäkringsdomstolen
383/2001
Lag om ändring av 4 § lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad
382/2001
Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner
381/2001
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
380/2001
Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
379/2001
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
378/2001
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
377/2001
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
376/2001
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
375/2001
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
374/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter
373/2001
Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2001
372/2001
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2001
371/2001
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken
370/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
369/2001
Lag om ändring av 9 och 37 kap. strafflagen
368/2001
Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen
367/2001
Lag om ändring av 7 § lagen om Konsumentverket
366/2001
Lag om ändring av lagen om försäkringsmäklare
365/2001
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
364/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
363/2001
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
362/2001
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
361/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
360/2001
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet
359/2001
Arbetsministeriets förordning om vård av ungskog som genomförs som sysselsättningsarbete
358/2001
Inrikesministeriets förordning om nödcentralers vid nödcentralsverket avgiftsbelagda prestationer
357/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
356/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förvärv och försäljning av mark för syften enligt lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
355/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
354/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill
353/2001
Statsrådets förordning om upphävande av 25 § förordningen om utbildningsstyrelsen
352/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvodet vid allmän rättshjälp och fri rättegång
351/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av tilläggsöverenskommelsen mellan de nordiska länderna till den nordiska överenskommelsen om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.