Ursprungliga författningar: 2001

450/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § förordningen om underhållstrygghet
449/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
448/2001
Lag om ändring av lagen angående tillämpning med avseende å kvinna av vissa stadganden om jäv för domare och fullmäktig
447/2001
Lag om ändring av 1 kap. 8 § utsökningslagen
446/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om marknadsdomstolen
445/2001
Lag om ändring av 8 § lagen om arbetsdomstolen
444/2001
Lag om upphävande av 19 § lagen om förvaltningsdomstolarna
443/2001
Lag om ändring av 76 § förvaltningsprocesslagen
442/2001
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
441/2001
Lag om ändring av rättegångsbalken
440/2001
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
439/2001
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
438/2001
Undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
437/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter
436/2001
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
435/2001
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
434/2001
Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
433/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd
432/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kompensationsstöd för 1999 års bidrag per tacka samt för 2000 års bidrag för nötkreatur och stöd för jordbruksgrödor
431/2001
Jord- och skogbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter
430/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om säkerhetsförslutare på emballage för en farlig kemikalie och om en varningssymbol för synskadade
429/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt förbud för fiske efter strömming och vassbuk för fartyg under finsk flagg eller för fartyg registrerade i Finland
428/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i konventionen om Internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) samt den därtill anslutna driftöverenskommelsen
427/2001
Lag om ändring av 30 c § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
426/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av barnskyddslagen
425/2001
Lag om ändring av 5 c § barnskyddslagen
424/2001
Lag om ändring av 4 § lagen om statsgarantifonden
423/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
422/2001
Lag om statliga exportgarantier
421/2001
Lag om ändring av bilskattelagen
420/2001
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
419/2001
Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls ur registret över företags- och organisationsnummer
418/2001
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
417/2001
Lag om ändring av 2 § mentalvårdslagen
416/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om specialiserad sjukvård
415/2001
Lag om ändring av 4 § folkhälsolagen
414/2001
Lag om ändring av 3 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
413/2001
Lag om ändring av 4 § socialvårdslagen
412/2001
Lag om ändring av 18 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
411/2001
Lag om ändring av 13 § lagen om patientens ställning och rättigheter
410/2001
Lag om ändring av lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
409/2001
Lag om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
408/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2001 och om avtalsperioderna för dessa avtal
407/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket år 2001
406/2001
Handels- och industriministeriets förordning om formuläret för hemförsäljningshandling
405/2001
Försvarsministeriets förordning om ändring av 5 § försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
404/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av extensifieringsersättningen och extensifieringsersättningen för mjölkkor i bergsområden för 2000 samt slutdelen av slaktbidraget och av tilläggsstödet för 2000
403/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om växtskyddskrav vid import, export och marknadsföring av växtprodukter
402/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av de granskningkrav som gäller getruta
401/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.