Ursprungliga författningar: 2001

500/2001
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
499/2001
Inrikesministeriets förordning om ordnande och övervakning av täckoperationer samt bevisprovokation genom köp
498/2001
Statsrådets förordning om omvandling av kvantiteten lagrade skogsbär och skogssvampar så att den motsvarar färska bär och svampar
497/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen
496/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall
495/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om auktoriserade translatorer
494/2001
Lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer
493/2001
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
492/2001
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
491/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
490/2001
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
489/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen
488/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovakien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
487/2001
Justitieministeriets arbetsordning
486/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
485/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik
484/2001
Lag om ändring av 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag
483/2001
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
482/2001
Inrikesministeriets förordning om polisens uniform
481/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 a och 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal
480/2001
Lag om ändring av 38 kap. 9 § strafflagen
479/2001
Lag om ändring av 7 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
478/2001
Lag om ändring av 6 § lagen om samarbete inom företag
477/2001
Lag om integritetsskydd i arbetslivet
476/2001
Lag om ändring av 48 § vägtrafiklagen
475/2001
Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
474/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om påvisande med mikrobiologisk metod av mikrobläkemedelssubstansser vid köttbesiktning
473/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2001
472/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av temporärt stöd på A- och B-områden under 2001
471/2001
Finansministeriets förordning om Aino Acktés och operans jubileumsmynt
470/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
469/2001
Statsrådets förordning om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiskt stöd från gemenskapen
468/2001
Lag om ändring av 8 § lagen om häradsåklagare
467/2001
Lag om ändring av 17 § tingsrättslagen
466/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
465/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen angående indrivning av underhållsbidrag
464/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
463/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
462/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag
461/2001
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
460/2001
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Konnevesi och Laukaa kommuner
459/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsservice
458/2001
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om arbetsmarknadsstöd
457/2001
Statsrådets förordning om statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
456/2001
Lag om folkpensionsindex
455/2001
Lag om ändring av 12 och 17 § lagen om yrkesutbildning
454/2001
Lag om ändring av 7 § gymnasielagen
453/2001
Lag om ändring av 11 § lagen om grundläggande utbildning
452/2001
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
451/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i slakterier och styckningsanläggningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.