Ursprungliga författningar: 2001

550/2001
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om skydd av gamla skogar
549/2001
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om lundskyddsområden
548/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Aulanko naturskyddsområde
547/2001
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § av förordningen om Vaisakko naturskyddsområde
546/2001
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden
545/2001
Statsrådets förordning om upphävande av 3 § förordningen om Karkali naturpark
544/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och i den därtill anslutna driftöverenskommelsen
543/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen
542/2001
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
541/2001
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
540/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
539/2001
Lag om ändring av 17 och 24 § lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
538/2001
Lag om ändring av 10 § lagen om nykterhetsarbete
537/2001
Lag om ändring av 2 § lagen om apoteksavgift
536/2001
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
535/2001
Lag om ändring av 9 och 10 a § lagen om utkomststöd
534/2001
Lag om ändring av 16 § militärunderstödslagen
533/2001
Lag om ändring av lagen om underhållstrygghet
532/2001
Lag om upphävande av 6 § 2 mom. lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna
531/2001
Lag om ändring av 5 b § barnskyddslagen
530/2001
Lag om ändring av 4 och 7 § barnbidragslagen
529/2001
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § inrikesministeriets beslut om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
528/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
527/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen
526/2001
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
525/2001
Lag om upphävande av 1 § 3 mom. lagen om strafforderförfarande
524/2001
Lag om ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
523/2001
Lag om ändring av 2 och 10 § straffregisterlagen
522/2001
Lag om ändring av lagen om unga förbrytare
521/2001
Lag om upphävande av lagen om villkorligt straff
520/2001
Lag om ändring av strafflagen
519/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av maedi-visna hos får och CAE hos getter
518/2001
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
517/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 11 § jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
516/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
515/2001
Statsrådets förordning om tillämpning av 69 och 70 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
514/2001
Statsrådets förordning om verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+
513/2001
Statsrådets förordning om ändring av 4 § biblioteksförordningen
512/2001
Lag om ändring av 4 § lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier
511/2001
Lag om ändring av 16 och 33 § sjukförsäkringslagen
510/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
509/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
508/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
507/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
505/2001
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2001/2002
504/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvalitetskraven på maltkorn i tilläggsstödet för maltkorn som utbetalas som nationellt stöd för växtodling skördeåret 2000/2001
503/2001
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Jakobstads stad och Larsmo kommun
502/2001
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
501/2001
Utrikesministeriets förordning om befrielse från viseringsplikt för rumänska medborgare med diplomat- eller tjänstepass

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.