Ursprungliga författningar: 2001

600/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningens målsättningar och allmänna organisation
599/2001
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Vetil, Evijärvi och Lappajärvi kommuner
598/2001
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Vetil och Evijärvi kommuner
597/2001
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Perho kommun och Alajärvi stad
596/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2001
595/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel
594/2001
Statsrådets förordning om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
593/2001
Lag om ändring av 11 § militärunderstödslagen
592/2001
Lag om ändring av 10 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
591/2001
Lag om ändring av kemikalielagen
590/2001
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia
589/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förrättningsgrundavgifter för officiell virkesmätning och avgift som tas ut för inspektionsmätning
588/2001
Statsrådets förordning om stöd för studiepenning för lantbruksföretagare för 2001
587/2001
Lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
586/2001
Lag om ändring av miljöskyddslagen
585/2001
Lag om ändring av 7 § lagen om yrkespedagogisk lärarutbildning
584/2001
Lag om ändring av 6 § lagen om vissa arrangemang som krävs för verkställande av lagen om yrkeshögskolestudier
583/2001
Lag om ändring av lagen om yrkeshögskolestudier
582/2001
Lag om ändring av 6 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
581/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om fri rättegång
580/2001
Lag om ändring av lagen om verkställighet av straff
579/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 2 och 8 § lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
578/2001
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
577/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av konventionen mellan de nordiska länderna innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap mellan Finland och Norge samt Finland och Sverige
576/2001
Lag om ändring av 38 och 39 § inkomstskattelagen
575/2001
Lag om ändring av 10 a § inkomstskattelagen för gårdsbruk
574/2001
Lag om ändring av lagen om regional utveckling
573/2001
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om anställningsvillkoren för presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen
572/2001
Lag om ändring av lagen om anställningsvillkoren för presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen
571/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av BSE och andra TSE-sjukdomar samt märkning av nötkött och köttprodukter i anslutning härtill
570/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderämnen
569/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant
568/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur
567/2001
Statsrådets förordning om bindande av ersättningar som utgår enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, vid lönenivån
566/2001
Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om regionalt stödjande av transporter
565/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
564/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till konventionen om överförande av dömda personer och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
563/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i förordningen om kvalitetskraven på maltkorn i stödet för maltkorn som utbetalas som nationellt stöd för växtodling skördåret 2000/2001
562/2001
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgifter från uppföljningen av systemet för utjämning av stora kostnader inom barnskyddet
561/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
560/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rotticka
559/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 23 § 2 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
558/2001
Statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten
557/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen på väg
556/2001
Statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
555/2001
Statsrådets förordning om ändring av kemikalieförordningen
554/2001
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
553/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av den lön som ligger till grund för förtjänstdelen i vuxenutbildningsstödet
552/2001
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser
551/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordning om Porkala skärgårds naturskyddsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.