Ursprungliga författningar: 2001

1500/2001
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1499/2001
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 a § företagsinteckningsförordningen
1498/2001
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
1497/2001
Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
1496/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
1495/2001
Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 8 kap. 5 § bokföringslagen
1494/2001
Lag om ändring av 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag
1493/2001
Lag om ändring av företagsinteckningslagen
1492/2001
Lag om ändring av 7 och 12 § firmalagen
1491/2001
Lag om ändring av 14 § företags- och organisationsdatalagen
1490/2001
Lag om ändring av 10 och 18 a § handelsregisterlagen
1489/2001
Lag om införande av lagen om andelslag
1488/2001
Lag om andelslag
1487/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land
1486/2001
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 4 och 5 § handels- och industriministeriets beslut om hönsägg och andra fågelägg
1485/2001
Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
1484/2001
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården
1483/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002
1482/2001
Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården
1481/2001
Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
1480/2001
Lag om ändring av 14 och 15 § lagen om rehabiliteringspenning
1479/2001
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1478/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 a § jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
1477/2001
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1476/2001
Statsrådets förordning om hästhushållningsdelegationen och användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
1475/2001
Statsrådets förordning om redovisning av avkastning från totospel
1474/2001
Statsrådets förordning om avgifter för statsrådets beslut som sammanhänger med övervakningen av användningen av kärnenergi
1473/2001
Lag om ändring av kyrkolagen
1472/2001
Lag om ändring av 8 kap. 11 § lagen om rättegång i brottmål
1471/2001
Lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff
1470/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om arbetskraftskommissioner
1469/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1468/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsmarknadsstöd
1467/2001
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om stödjande av arbetslösas företagsamhet
1466/2001
Statsrådets förordning om ändring av sysselsättningsförordningen
1465/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice
1464/2001
Statsrådets förordning om ersättning för uppehälle för personer som deltar i arbetssökningsträning
1463/2001
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1462/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
1461/2001
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2001 års skördeskador
1460/2001
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
1459/2001
Lag om ändring av 124 § inkomstskattelagen
1458/2001
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
1457/2001
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1456/2001
Lag om upphävande av lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna
1455/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1454/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1453/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1452/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
1451/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.