Ursprungliga författningar: 2001

650/2001
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om examina i hälsovetenskaper
649/2001
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina
648/2001
Statsrådets förordning om ändring av 11 och 22 a § förordningen om yrkeshögskolestudier
647/2001
Lag om temporär ändring av 5 § lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier
646/2001
Lag om temporär ändring av 6 § lagen om vuxenutbildningsstöd
645/2001
Lag om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna
644/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
643/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
642/2001
Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning
641/2001
Lag om ändring av 7 a § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
640/2001
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
639/2001
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
638/2001
Lag om ändring av 17 och 18 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
637/2001
Lag om ändring av 11 a och 24 § lagen om arbetsmarknadsstöd
636/2001
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
635/2001
Forststyrelsens meddelande om Forststyrelsens beslut om inrättandet av Ruuttulampi naturskyddsområde
634/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter
633/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid handel med djur och varor på den inre marknaden
632/2001
Försvarsministeriets förordning om transport av farliga ämnen under kontroll av försvarsmakten
631/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den reviderade internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
630/2001
Lag om ändring av revisionslagen
629/2001
Lag om ändring av bokföringslagen
628/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde i landskapet Åland på grund av VHS-sjuka hos fisk
627/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk
626/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om grundandet av ett rådgivande center för Världhandelsorganisationens lagstiftning
625/2001
Lag om kommunikationsförvaltningen
624/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över farliga ämnen
623/2001
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Toholampi och Sievi kommuner
622/2001
Utrikesministeriets förordning om förändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
621/2001
Statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
620/2001
Statsrådets förordning om statens konstverkskommission
619/2001
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
618/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för statistikföring av försäkringar och skador enligt trafikförsäkringslagen samt om bonussystemet
617/2001
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § undervisningsministeriets beslut om timfördelningen i vuxengymnasier
616/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets beslut om examinas uppbyggnad och de gemensamma studierna i den grundläggande yrkesutbildningen
615/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om timfördelningen i gymnasiet
614/2001
Statsrådets förordning om ändring av 14 och 28 § förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
613/2001
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för yrkesinriktad vuxenutbildning
612/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan
611/2001
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om försvarsinstitutet
610/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningsprogram av salmonella hos broiler och kalkon
609/2001
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Himanka och Lochteå kommuner
608/2001
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen
607/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
606/2001
Lag om ändring av 27 och 32 § lagen om hyra av bostadslägenhet
605/2001
Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om samförvaltning i hyreshus
604/2001
Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
603/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om främjande av flygsäkerhet
602/2001
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av stadgan för Världsturistorganisationen (WTO)
601/2001
Lag om ändring av skjutvapenlagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.