Ursprungliga författningar: 2001

800/2001
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
799/2001
Statsrådets förordning om ändring av 18 § sjukförsäkringsförordningen
798/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruks-ministeriets förordning om programperiodernas 1995―99 och 2000―2006 utbetalning av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag år 2001
797/2001
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2000
796/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2001
795/2001
Statsrådets förordning om ändring av 103 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
794/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
793/2001
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2000
792/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från tredje land
791/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2001
790/2001
Inrikesministeriets förordning om handbrandsläckare
789/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid
788/2001
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statstjänstemannaförordningen
787/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om programperiodernas 1995―99 och 2000―2006 utbetalning av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag år 2001
786/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det första förskottet på tackbidrag för år 2001
785/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2001/2002
784/2001
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om delegationen för forskningspolitik inom arbetslivet
783/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetskraftspolitiska delegationen
782/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om arbetsministeriet
781/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
780/2001
Statsrådets förordning om den behörighet att undervisa i tekniskt arbete som vissa studier vid Uleåborgs universitet medför
779/2001
Lag om upphävande av vissa lagar och bestämmelser om kommunalisering av vissa statliga funktioner
778/2001
Lag om upphävande av 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner
777/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner
776/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner
775/2001
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
774/2001
Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet som utarbetas för en händelse av nödsituationer som medför risk för strålning och om informationen om risk för strålning
773/2001
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002
772/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av avtalet med Slovakien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
771/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruks-ministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
770/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
769/2001
Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
768/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om studiestöd
767/2001
Lag om ändring av 4 § revisionslagen
766/2001
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
765/2001
Lag om ändring av lagen om advokater
764/2001
Lag om ändring av 15 kap. 2 § rättegångsbalken
763/2001
Lag om ändring av utlänningslagen
762/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer
761/2001
Statsrådets förordning om ändring av 18 § statstjänstemannaförordningen
760/2001
Statsrådets förordning om ändring av 23 § förordningen om polisutbildning
759/2001
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
758/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av bilaga V för regional tillämpning i Central- och Östeuropa till Förenta Nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning i de länder som drabbas av allvarlig torka och/eller ökenspridning, särskilt i Afrika
757/2001
Lag om ändring av 2 § lagen om accis på flytande bränslen
756/2001
Lag om ändring av 6 a § lagen om fiske
755/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär om bekämpning av bovin tuberkulos
754/2001
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Al-Risala Islamilainen Yhdyskunta i registret över religionssamfund
753/2001
Statsrådets förordning om sommartid
752/2001
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal
751/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.