Ursprungliga författningar: 2001

850/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Luxemburg om social trygghet
849/2001
Lag om ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
848/2001
Lag om ändring av 3 och 11 § lagen om allmänna åklagare
847/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ränta på statliga lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond
846/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
845/2001
Statsrådets förordning om ändring av 5 a § förordningen om rehabiliteringspenning
844/2001
Statsrådets förordning om medicinaltaxa
843/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvodet vid allmän rättshjälp och fri rättegång
842/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
841/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finlands regering och Nordatlantiska fördragsorganisationen varigenom parterna förbinder sig att följa överenskommelsen mellan f.d. jugoslaviska Republiken Makedonien och NATO om status för KFOR REAR-högkvarteret och KFOR-personalen på Makedoniens territorium
840/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets civilrättsliga konvention om korruption
839/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
838/2001
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
837/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 a § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
836/2001
Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om bostadssparpremier
835/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av det anslag som reserverats för miljöstöd för jordbruket år 2001
834/2001
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 2002
833/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvalitetskraven på maltkorn i stödet för maltkorn som betalas som nationellt stöd för växtodling under regleringsåret 2001/2002
832/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för gränsveterinärernas prestationer
831/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för tillsynen över vissa fiskerivaror och fiskanläggningar
830/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för köttbesiktning och för tillsynen över vissa anläggningar inom köttbranschen
829/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
828/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2001
827/2001
Finansministeriets förordning om MARK-jubileumsmynt
826/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk
825/2001
Statsrådets förordning om skyddsutrustning och mätinstrument som används på fartyg
824/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det riktgivande värdet för levande vilt
823/2001
Statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
822/2001
Statsrådets förordning om ändring av 22 § statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur
821/2001
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 20 § statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av rovdjur
820/2001
Statsrådets förordning om ändring av 37 § jaktförordningen
819/2001
Statsrådets förordning om ändring av 46 och 50 § förordningen om fiske
818/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om "Stiftelsen Utbildning Nordkalotten"
817/2001
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
816/2001
Skattestyrelsens beslut om Koncernskattecentralens behörighet och vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
815/2001
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som gäller Europeiska gemenskapens miljömärke
814/2001
Miljöministeriets förordning om ändring av avgiftstabellen i miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
813/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 § trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
812/2001
Statsrådets förordning om ändring av 23 § förordningen om sjöfartsverket
811/2001
Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om delegationen för etniska relationer
810/2001
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
809/2001
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
808/2001
Statsrådets förordning om allmänna grunder för arvoden och ersättningar för arbete i undersökningskommissioner vid undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng
807/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier
806/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tilläggsåtgärder för att förhindra spridning av tallnematod via från vissa länder importerat förpackningsmaterial tillverkat av virke från barrträd
805/2001
Kommunikationsministeriets förordning om tekniska krav på transportabla tryckbärande anordningar som används vid transport av vissa farliga ämnen på väg eller järnväg.
804/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om energiunderstöd till gårdsbruksfastigheter
803/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om understöd för växthusodlingars energiinvesteringar
802/2001
Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar
801/2001
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.