Ursprungliga författningar: 2001

1000/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om utkomststöd
999/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen
998/2001
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
997/2001
Statsrådets förordning om ändring av 12 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2001
996/2001
Statsrådets förordning om ändring av 7 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland som betalas 2001
995/2001
Statsrådets förordning om ändring av skogsskatteförordningen
994/2001
Lag om ändring av 10 § lagen om arbetsmarknadsstöd
993/2001
Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
992/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tanzania om främjande av och skydd för investeringar
991/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar
990/2001
Lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen
989/2001
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte
988/2001
Statsrådets förordning om ändring av 39 § förordningen om besiktning av fordon
987/2001
Statsrådets förordning om ändring av 12 § skogsförordningen
986/2001
Lag om ändring av lagen om statens långivning och statsborgen
985/2001
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
984/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
983/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika
982/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om honung som importeras från tredje land
981/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förändring av beslut om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land
980/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
979/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
978/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
977/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering
976/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om utsökningsavgifter
975/2001
Lag om ändring av 9 § hovrättslagen
974/2001
Lag om ändring av 3 och 11 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
973/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande
972/2001
Lag om ändring av 6 kap. lagen om verkställighet av straff
971/2001
Lag om ändring av 2 a och 9 kap. strafflagen
970/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om överlastavgift
969/2001
Lag om ändring av 7 § lagen om parkeringsbot
968/2001
Lag om ändring av 45 § lagen om försäkringsavtal
967/2001
Lag om ändring av 16 och 33 § lagen om andelslag
966/2001
Lag om ändring av 3 § hittegodslagen
965/2001
Lag om ändring av 10 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats
964/2001
Lag om ändring av 10 § lagen om indrivning av fordringar
963/2001
Lag om ändring av brottsskadelagen
962/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd), förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar för år 2001 samt tilläggsstöd för maltkorn för år 2000
961/2001
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
960/2001
Statsrådets kanslis förordning om avgifter för statsrådets kanslis prestationer
959/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter
958/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 a § sjukförsäkringsförordningen
957/2001
Lag om ändring av 47 a och 47 b § lagen om specialiserad sjukvård
956/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om gottgörelsen till republikens president
955/2001
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2001
954/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
953/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
952/2001
Statsrådets förordning om understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande
951/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.