Ursprungliga författningar: 2001

1050/2001
Lag om ändring av lagen om förströelseanordningar
1049/2001
Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
1048/2001
Lag om ändring av lotteriskattelagen
1047/2001
Lotterilag
1046/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1045/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1044/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2002 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1043/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 18 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten
1042/2001
Finansministeriet förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon
1041/2001
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om uppbörd, betalningsställen och betalning i fråga om egentlig fordonsskatt
1040/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsbörd
1039/2001
Lag om personregister för arbetarskyddet
1038/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
1037/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om dagsbotens belopp
1036/2001
Statsrådets förordning om ändring av 12 § köpvittnesförordningen
1035/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1034/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv
1033/2001
Statsrådets förordning om ändring av hittegodsförordningen
1032/2001
Statsrådets förordning om ändring av 8 § brottsskadeförordningen
1031/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § stiftelseförordningen
1030/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om hur obetydliga utdelningskvoter kan lämnas obeaktade vid konkurs
1029/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skuldsanering för privatpersoner
1028/2001
Finlands Banks beslut om ändring av 2 § Finlands Banks beslut om att vissa sedlar upphör att gälla som lagliga betalningsmedel
1027/2001
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1026/2001
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § inrikesministeriets beslut om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
1025/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet
1024/2001
Statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för tillfälliga statsgarantier som beviljas flygbolagen
1023/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Makedonien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
1022/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav i fråga om vissa varor som importeras från tredje land
1021/2001
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1020/2001
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om betalning av vissa skatter och återbäringar
1019/2001
Finansministeriets förordning om ändring av 4 § finansministeriets beslut om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring
1018/2001
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet
1017/2001
Lag om ändring av lagen om posttjänster
1016/2001
Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet
1015/2001
Radiolag
1014/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd, det andra förskottet på bidrag per tacka samt nationellt husdjursstöd till Södra Finland och nordligt husdjursstöd år 2001
1013/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland och vilka är längre än 20 meter
1012/2001
Kommunikationsministeriets förordning om trafikljus för vägtrafik
1011/2001
Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen
1010/2001
Lag om ändring av 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
1009/2001
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling
1008/2001
Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
1007/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1006/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1005/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om finansieringsstöd enligt skoltlagen
1004/2001
Republikens presidents förordning om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till utbetalningsstället för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
1003/2001
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om bringande i kraft av konventionen om internationellt ansvar för skador som orsakas av rymdföremål
1002/2001
Lag om ändring av 1 och 4 § lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
1001/2001
Lag om ändring av lagen om fiske

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.