Ursprungliga författningar: 2001

1100/2001
Statsrådets förordning om Institutet för Ryssland och Östeuropa
1099/2001
Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk
1098/2001
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall lämnas i utländsk näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt samt om handlingar som skall fogas till ansökan
1097/2001
Skattestyrelsens beslut om det minsta beloppet som skall betalas som förskottsåterbäring
1096/2001
Skattestyrelsens beslut om utelämnande av efterbeskattning vid mervärdesbeskattningen
1095/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
1094/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1093/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av hästar mellan Finland och övriga länder som tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1092/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid museiverket
1091/2001
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
1090/2001
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod
1089/2001
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
1088/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland och vilka är längre än 20 meter
1087/2001
Inrikesministeriets förordning om stoppande av fortskaffningsmedel
1086/2001
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
1085/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Statens fastighetsverk
1084/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter
1083/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
1082/2001
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1081/2001
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1080/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om museiverket
1079/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om förvaltningsnämnden för Sveaborg
1077/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på hygien för lagerinrättningar (lagerförordning)
1076/2001
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer
1075/2001
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1, S3 och S6 i bergrum samt skyddsrum av skyddsklass S3 av armerad betong
1074/2001
Statsrådets förordning om ändring av utsökningsförordningen
1073/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
1072/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter
1071/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om ersättningar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen för skador på egendom
1070/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
1069/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om teknologiska utvecklingscentralen
1068/2001
Statsrådets förordning om ändring av gruvförordningen
1067/2001
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets beslut om betalning av ränta på studielån med statens medel på grund av arbetslöshet
1066/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvodet vid allmän rättshjälp och fri rättegång
1065/2001
Statsrådets förordning om allmän rättshjälp och fri rättegång
1064/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1063/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1062/2001
Lag om ändring av 23 § lagen om arbetsmarknadsstöd
1061/2001
Lag om ändring av folkpensionslagen
1060/2001
Lag om ändring av 2 och 8 § lagen om handikappbidrag
1059/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar
1058/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1057/2001
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2002
1056/2001
Lag om penningautomatunderstöd
1055/2001
Lag om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
1054/2001
Lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
1053/2001
Lag om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade
1052/2001
Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
1051/2001
Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.