1562/2001

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av handels- och industriministeriet och nämnder som är verksamma i anslutning till ministeriet tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om annat inte har bestämts om dem någon annanstans. Avgifter enligt denna förordning, vilka avses i 2 och 3 §, tas också ut för beslut om avslag.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut enligt vidstående avgiftstabell.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) rådgivnings-, utbildnings-, konsulterings-, och andra utvecklingstjänster som baserar sig på uppdrag,

2) användning av verksamhetslokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

3) publikationer, undersökningar, utredningar och förlagstjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

4) användning av personalen för tjänsteuppdrag i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder handels- och industriministeriets avgiftsfria verksamhet,

5) biblioteks- och informationstjänster,

6) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt uppgifter i datasystemen till utomstående på beställning,

7) utomståendes meddelanden i ministeriets publikationer,

8) kopior och andra avskrifter,

9) utlåtanden av nämnden för arbetstagares uppfinningar,

10) tillfällig överlåtelse av bruksrättigheter samt andra rättigheter samt

11) en annan prestation som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller t.o.m. den 31 maj 2004.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 27 mars 1996 om handels- och industriministeriets samt handels- och industriministeriets företagstjänsts distriktsbyråers avgiftsbelagda prestationer (214/1996) jämte ändringar.

Avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 också betalas med sedlar och mynt i markbelopp. Härvid omräknas ett pris i euro till mark genom att det multipliceras med talet 5,94573 och genom att slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 27 december 2001

Minister
Kimmo Sasi

Konsultative tjänstemannen
Eero Murto

Bilaga

AVGIFTSTABELL

över handels- och industriministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation

1) bokföringsnämndens beslut om undantag som gäller tidpunkten för färdigställande av bokslutet samt räkenskapsperioden 170 €
2) övriga beslut om undantag av bokföringsnämnden 500 €
3) beslut på besvär som anförts hos statens revisionsnämnd 200 €
4) utdrag ur registret över revisorer och revisionssammanslutningar 10 €/ark
5) intyg ur registret över revisorer och revisionssammanslutningar 50 €
6) beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara revisor för en stiftelse 85 €
7) behandling av ansökningar om bekräftelse på utlänningars företagsköp 2 000 €
8) beslut på ansökan om tillstånd att bygga en elledning som överskrider landets gränser och är avsedda för en nominell spänning om minst 110 kilovolt 2 440 €
9) beslut på ansökan om tillstånd att bygga ett rör för naturgasöverföring som överskrider landets gränser 2 440 €
10) beslut om undantag som baserar sig på livsmedelslagen 170 €
11) beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för aktiebolag, bostadsaktiebolag eller andelslag eller vara tjänsteman för dessa 85 €
12) beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara stiftare av aktiebolag eller bostadsaktiebolag 85 €
13) beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara näringsidkare 85 €
14) beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för en förening eller stiftelse eller att vara namntecknare för en stiftelse 85 €
15) beslut om tillstånd att använda skyddsupplag 170 €
16) beslut om fastställande av handelskammarstadgar 85 €
17) avgifter som skall tas ut för behandling av ansökningar i enlighet med förordningen om nya livsmedel 258/97/EG avgiften är minst 2 500 €, men ifall behandlingen av ansökan förutsätter mera arbetstid än i genomsnitt fastställs avgiften enligt de verkliga arbetstimmarna (á 70 €/timme), dock så att avgiften är högst 25 000 €
18) beslut om utnämning av ett bedömningsorgan, ett besiktningsorgan och ett auktoriserat organ med stöd av elsäkerhetslagen 135 €
19) interimistiskt beslut i ansökningsärenden enligt gruvlagen 20 €
20) beslut i anslutning till ansökningar och rättigheter enligt gruvlagen 60 €
21) utdrag ur gruvregistret 10 €/ark
22) beslut om förbehåll som avses i gruvlagen; avgift för ett område 170 €
23) mutsedel 400 €
24) utmålssedel 1 000 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.