1561/2001

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § lagen den 12 april 1995 om fastighetsförrättningsavgift (558/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 1434/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbetsersättningar och förrättningsersättningar som tas ut för förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) samt på beräkningsgrunderna för fastighetsförrättningsavgiften.

2 §
Timpriser för beräkning av arbetsersättning

Timpriserna för beräkning av arbetsersättningen för varje påbörjad halvtimme som använts till en förrättning eller ett uppdrag är per deluppdrag

Deluppdrag Timpris euro/timme
1) Beredning av förrättningen och upprättande av handlingar 51 €
2) Förrättningssammanträde 61 €
3) Terrängarbeten vid förrättning 55 €
4) Planering av skifte 52 €
5) Behandling av värderings- och ersättningsärenden 59 €

Vid beräkning av ersättningen för arbete som utförts i samband med en annan än i 3 eller 4 § avsedd förrättning eller åtgärd används i tillämpliga delar timpriserna i avgiftstabell 1 i bilagan för varje påbörjad halvtimme.

3 §
Bestämmande av fastighetsförrättningsavgift för styckningsförrättning

Förrättningsersättning. För styckning, med undantag av i 2 mom. avsedd styckning av allmänt område, bestäms fastighetsförrättningsavgiften som en förrättningsersättning som består av grundavgift och fastighetsbildningsavgift. Grundavgiften är 330 euro per förrättning. Därtill bestäms för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet en fastighetsbildningsavgift enligt avgiftstabellerna 2―4 i bilagan. För styckning av ett outbrutet område i samband med en sådan förrättning för vilken fastighetsförrättningsavgiften bestäms som arbetsersättning, bestäms dock inte någon grundavgift för styckningsfastigheten och den mottagande fastigheten. Vid bestämmande av fastighetsbildningsavgiften räknas inte allmänna områden som bildats med i antalet styckningsfastigheter och mottagande fastigheter.

Arbetsersättning. Fastighetsförrättningsavgiften för en sådan styckning av ett allmänt område som avses i 22 a § fastighetsbildningslagen (554/1995) bestäms som arbetsersättning. För en styckning som lämnats därhän, återgått eller förfallit skall fastighetsförrättningsavgiften bestämmas som arbetsersättning som dock inte får bestämmas till ett högre belopp än förrättningsavgiften för motsvarade utförd styckning. Vid beräkning av arbetsersättningen vid styckning används 52 euro som timpris för varje påbörjad halvtimme. För en förrättning som inletts som klyvning och efter gradering eller annan värdering ändrats till styckning bestäms fastighetsförrättningsavgiften på samma sätt som för en klyvning.

I samband med styckning utförd annan förrättning eller åtgärd. Om det i samband med en styckning har verkställts fastighetsbestämning, ägobyte, stiftats servitut eller en rättighet enligt lagen om enskilda vägar (358/1962) på ett annat område än moderfastighetens, avskiljts ett område för fastigheters gemensamma behov eller verkställts någon annan med dem jämförbar förrättning eller åtgärd eller utförts andra uppgifter för bestämning av ersättningar eller likvider än sådana som rör förrättningskostnader, bestäms fastighetsförrättningsavgiften till dessa delar, med undantag av behandling av befrielse från inteckningar eller inskriven sytning, som arbetsersättning för varje påbörjad halvtimme enligt avgiftstabell 1 i bilagan. Detsamma gäller uppgörande av en annan karta än en råkarta över styckningsfastigheten samt uppgörande av delägarutredning enligt 101 § 1 mom. 5 punkten fastighetsbildningslagen i samband med i 20 § 3 mom. fastighetsbildningslagen avsedd styckning av strömfallslägenhet.

4 §
Bestämmande av fastighetsförrättningsavgift för ett avgörande i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning

Förrättningsersättning. Har i samband med en förrättning ett avgörande träffats i ett ärende som gäller att en registerenhet som bildas eller sådana områden eller andelar i ett samfällt område som överförs till en registerenhet skall befrias från inteckning eller inskriven sytning, bestäms som fastighetsförrättningsavgift för åtgärden en förrättningsersättning om 135 euro för varje ovan nämnd registerenhet.

Arbetsersättning. Fastighetsförrättningsavgiften för ett avgörande i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning, bestäms som arbetsersättning, när åtgärden har inställts, återtagits eller förfallit. Arbetsersättningen får dock inte bestämmas till ett högre belopp än den förrättningsersättning som föreskrivs i 1 mom. Vid beräkning av arbetsersättningen används 55 euro som timpris för varje påbörjad halvtimme.

5 §
Förrättningsersättning för sammanslagning av registerenheter

För sammanslagning av registerenheter på ansökan är förrättningsersättningarna följande:

Avgörande Förrättningsersättning
Sammanslagning av registerenheter
1) i fall som avses i 214 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen, två registerenheter 101 €
eller
2) i fall som avses i 214 § 2 mom. 1 punkten fastighetsbildningslagen, två registerenheter 202 €
samt
3) tilläggsavgift för varje annan registerenhet 20 €
6 §
Tidpunkt för bestämning av debiteringspriset

Vid beräkning av arbetsersättningen för förrättningar, åtgärder och uppdrag används de timpriser som gäller vid den tidpunkt då arbetet utförs, om inte något annat bestäms nedan.

Förrättningsersättningen för en styckning samt för ett avgörande i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning bestäms enligt den förrättningsersättning som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Om fastighetsförrättningsavgiften för en ovan i detta moment avsedd förrättning eller åtgärd bestäms som arbetsersättning, används vid beräkningen de timpriser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

Vid beräkning av arbetsersättningen för en förrättning, en åtgärd eller ett uppdrag enligt 3 § 3 mom. som utförts i samband med styckning, används de timpriser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

7 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2004.

Fastighetsförrättningsavgifter som avses i denna förordning får också betalas med sedlar och metallmynt i mark till utgången av februari 2002. Fastighetsförrättningsavgiften i euro omvandlas då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

De bestämmelser om daglöner och ersättningar för allmänna kostnader som är i kraft när denna förordning träder i kraft skall följas när fastighetsförrättningsavgiften bestäms för arbeten som utförts innan denna förordning träder i kraft och också för de arbeten som gjorts efter att förordningen träder i kraft vid förrättningar som avslutats före ikraftträdandet. Vid beräkning av ovan avsedda arbetstidsersättningar och ersättningar för allmänna kostnader för avslutade förrättningar används i fråga om arbeten som utförts efter denna förordnings ikraftträdande de daglöner och ersättningar för allmänna kostnader som var i kraft den 31 december 2001. Vad som bestäms ovan i detta moment, gäller inte styckningar som avses i 6 § 2 och 3 mom. och i samband med dem utförda andra förrättningar, åtgärder och uppdrag samt avgöranden i ärenden som gäller befrielse från inteckning och inskriven sytning.

Om fastighetsförrättningsavgiften för en styckning eller för en förrättning, en åtgärd eller ett uppdrag som utförts i samband med en styckning eller fastighetsförrättningsavgiften för avgörandet i ett ärende som gäller befrielse från inteckningar eller inskriven sytning enligt denna förordning skall bestämmas som arbetsersättning, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för arbeten som utförts före denna förordnings ikraftträdande som arbetstidsersättning och ersättning för allmänna kostnader enligt daglöner och ersättningar för allmänna kostnader som var i kraft den 31 december 2001 och för arbeten som utförts efter denna tidpunkt som arbetsersättning enligt gällande förordning.

Om lantmäteriavgiften för en klyvning som anhängiggjorts före den 1 maj 1994 borde ha bestämts som arealersättning, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för förrättningen som arealersättning enligt det beslut som gällde före den nämnda tidpunkten.

Ovan i 4 och 5 mom. nämnda daglöner och arealersättningar i mark vilka grundar sig på tidigare bestämmelser omvandlas till euro genom att beloppet divideras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste cent.

Helsingfors den 27 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Martti Niemelä

Bilaga Tabell 1-4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.